Interpellation

 

Till:

Socialnämndens ordförande

Ann-Cathrin Gunnar.

 

 

Finansiering av LSS.

 

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknas Nässjö kommun erhålla  56,4 miljoner i kostnadsutjämning år 2020 för LSS-verksamheten (LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

 

Orsaken till det det ökande utfallet i LSS-utjämningen är ökade volymer av LSS-insatser inom funktionshinderomsorgen samt minskad statlig finansiering från försäkringskassan.

 

Mina frågor är:

 

- Hur mycket av den beräknade LSS-utjämningen har socialnämnden tillgodoräknat sig i budgeten för 2020?

 

- Anser du att resurserna för den befintliga  LSS- verksamheten är tillräcklig?

 

- Om inte, hur mycket saknas för att finansiera kända behov inom LSS?

 

 

Nässjö den 3 februari 2020

 

 

Anders Hansen, SAFE