Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

 

Ofrivillig ensamhet drabbar alltför många äldre personer i Nässjö kommun. Statistiska centralbyråns och Socialstyrelsens undersökningar visar att en stor andel av personer som har insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende besväras av ensamhet.

 

För äldre personers totala livskvalitet är det av stor vikt att motverka ensamhet. Ensamhet och isolering kan leda till att äldre personer drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, otrygghet, ångest och oro, nedsatt självkänsla, sämre matvanor och minskad matlust samt för tidig död.

 

Äldre personer med nedsatt förmåga att förflytta sig - eventuellt i kombination med andra sjukdomstillstånd - är beroende av ett anpassat och tillgängligt boende. I Nässjö kommun står idag drygt 400 i kö till senior- eller trygghetsboende. Otillgängliga bostäder gör att det för många äldre personer är omöjligt att ta sig till vänner och aktiviteter. Dessa personer bli ofta ensamma och isolerade i sina hem.

 

Andra orsaker till äldres ensamhet kan vara bristen på kvalificerad geriatrisk rehabilitering, att allt färre personer får plats på särskilt boende och för lite tid i hemtjänstpersonalens schema. Snäva budgetramar för äldreomsorgen kan göra att äldres behov av insatser för att motverka ensamhet, oro och otrygghet inte prioriteras.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

Att en årlig inventering genomförs bland alla äldre personer som har insatser av äldreomsorgen för att kartlägga vilka som är drabbade av ofrivillig ensamhet.

 

Att en handlingsplan utarbetas i samverkan med de organisationer som är representerade i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för att förebygga och avhjälpa ofrivillig ensamhet bland äldre personer som har insatser av äldreomsorgen.

 

Nässjö den 4 juni 2020

 

 

Anders Hansen, SAFE