Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Digitalisering

Alltmer ska digitaliseras. Ofta med hänvisning till effektivitet, lägre kostnader, säkerhet, snabbhet och att omvärlden kräver detta.

Sällan eller aldrig presenteras hur fördelarna beräknas och motiveras i de kommunala redovisningarna. Vari ligger de konkreta vinsterna ekonomiskt, personalmässigt, kundmässigt och säkerhetsmässigt. Digitaliseringen som verktyg och funktion måste bli tydligt vilken roll den spelar i den kommunala verksamheten.

Ekonomi

Digitalisering kräver utrustning, mjukvara, uppdateringar, utbildning, support, åtgärder för att motverka sårbarheten i systemen och även åtgärda problem när systemen fallerar eller visar ha svårhanterliga gränssnitt mot användare. Någon ska också jobba med att hela tiden uppdatera, hålla allt aktuellt och fungerande, samt lotsa dem av oss som ännu inte är till fullo digitaliserade varelser.

Digitalisering verkar också ha ökat behovet av utskrifter och pappersförbrukning.

-         Så hur ställs kalkylerna upp för att säkerställa ett kostnadseffektivt nyttjande jämfört med alternativen när det gäller digitalisering i den kommunala verksamheten?

Personal

Det verkar inte som om personalens arbetsmiljö förbättrats till alla delar. Med alla de digitala verktyg som förs in i organisationen med målet att skapa effektivitet och enkel hantering, så borde stress försvunnit ur vår vokabulär och mer arbete läggas på att kvalitetssäkra det vi är satta att göra.

Det visar sig att mycket av digital hantering kräver att vi printar ut papper för att kunna hantera den digitala informationen på ett praktiskt sätt, vilket kan leda till dubbelarbete.

-         Hur drivs arbetsmiljöarbetet för att hindra de negativa effekterna av digitaliseringen i arbetsmiljön i kommunen?

-         Hur görs de personalekonomiska kalkylerna i sammanhanget?

-         Hur mycket har det administrativa arbetet minskat genom digitaliseringen?

Kund

Fortsatt krävs full service mot dem som inte hanterar digitaliseringen; utanförskap ska motverkas.

Valfriheten kringsskärs alltmer när digitalkapitalet ska skära sitt guld. Den mångfald som borde kunna få utrymme genom de vinster den allt effektivare digitaliseringen skapar borde omfamnas i stället för begränsas.

-         Hur säkerställs att de kommunmedlemmar som inte är digitaliserade får sina behov tillfredsställda utan att det innebär ökade kostnader för vederbörande?

-         Skapas det några demokrativinster i och med den ökande digitalsieringen?

Säkerhet

Alltmer av säkerhetsaspekter kommer in och där hänvisas till svårigheten att bevara integritet och sekretess i systemen. Antingen på grund av hackning, phishing eller felaktiga klick på tangenterna där uppgifter som inte ska nå ut skickas iväg.

Säljande bolag kan i sig vara ett säkerhetsproblem, då de tillgodogör sig information genom de system det sålt.

-         Den ökade kontrollen som krävs både i och av de digitala systemen – hur yttrar sig den i den kommunala verksamheten?

Reflektion

Det är givetvis svårt att stå emot de starka kapital- och lobbyintressen som driver den här utvecklingen. Den sker inte av altruism och det är vinstintresset som styr.

Med detta sagt så har hantering av olika administrativa och andra tjänster på mindre digitala sätt sina bekymmer. I dagsläget är det mindre intressant då den jämförelsen blir alltmer osannolik. Det digitaliserade samhället synes ha kommit för att stanna. Frågan är hur vi hanterar det.

Nässjö 2020-02-08

Uno Kenstam, SAFE