SAFE

FÖRSLAG TILL

 

BUDGET 2021

RAM 2022, PLAN 2023

 

 NÄSSJÖ KOMMUN

 

 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-IV.

Förslag till ram 2022 och plan 2023 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.

Del I - finansiering och resultat.

Enligt föreslagen budgetproposition kommer regeringen under 2021 fortsatt att bidra till Nässjö kommuns generella finansiering samt till välfärdsområdena integration, skola och äldreomsorg.

Regeringen aviserar utökat stöd till kommunerna även framöver som effekt av pandemin.

Nässjö kommuns arbetslöshet uppgår till hela 10,6 % jämfört med länets 7,7 %. Med tanke på kommunens alltför höga arbetslöshet är det viktigt med resurser för en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom omsorg, förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta. Behovet av senior/trygghetsbostäder är stort i centrala Nässjö, Forserum, Bodafors och Malmbäck. 

Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom äldreomsorgen och förskolan där sjukfrånvaron är alltför hög. Även grundskolan, funktionshinderomsorgen samt hälso- och sjukvården behöver personalförstärkningar.

Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

Efter andra tertialet 2020 prognostiserar socialnämnden ett negativt årsresultat uppgående till – 23 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat 2020 i nivå med tilldelad ram genom några år av kännbara nedskärningar.

Föreslagen driftsbudget för 2021 förutsätter att socialnämnden gör kostnadsreduceringar med nästan 27 miljoner - inklusive aviserade riktade statsbidrag med 8 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden förväntas under 2021 göra kostnadsreduceringar med 24 miljoner – inklusive aviserade riktade statsbidrag med 21 miljoner.

För att möta viktiga behov i nämnderna vill SAFE satsa en del av 2021 års föreslagna resultatet.

 

Förslag till beslut

Skattesatsen 2021 fastställs till 22,54 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2021 fastställs till 24,064 miljoner kronor.

Under 2021 skall möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen.

 

 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023

Del II – driftsbudget

 

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag 2021: 121,109 mkr

Behov utöver ram 2021:

Nässjö lärcenter: 3,6 mkr, ny teknik till Stora salen: 0,2 mkr. Totalt: 3,8 mkr.

 

Förslag till beslut                                                         

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021                                    2022                                    2023

Belopp (mkr)                       123,859                               124,109                               124,109

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Ökad kostnad med 200 tkr för ny digital teknik i Stora salen finansieras inom befintlig ram.

 

Kommunstyrelsen får uppdraget att i samverkan med nämnder/bolag minska kostnaderna för nämndernas och bolagens ledningsorganisationer med totalt 11 miljoner.

Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd.

Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga hyresrätter i Åkershäll enligt tidigare plan.

Kommunstyrelsen får uppdraget att utarbeta förslag till finansiering av de driftskostnader för en ny simhall som överstiger driftskostnaderna för dagens simhall ur ett koncernperspektiv.

För att delvis kompensera Nässjö Lärcenter för kraftigt minskad statlig etableringsersättning till utbildning/integration tillförs 2 miljoner kronor.

Förhandlingar genomförs med regionen för att få tillgång till sjuksköterskemottagning/ provtagningsenhet i Anneberg 2-3 gånger per vecka.

För uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö tillförs 0,75 miljon.

 

Kommunstyrelsen, bidrag

Kommunstyrelsens förslag 2021: 50,447 mkr

Behov utöver ram 2021:

 

Förslag till beslut                                                         

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021              2022              2023

Belopp (mkr)                       50,722           51,927           52,892

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

För att kunna driva Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett bidrag på 275 tkr.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2021: 887,203 mkr

Ramökning 2021: För att till del möta ökade kostnader anslås 5 mkr.

Aviserat statsbidrag i budgetpropositionen: 3 mkr, skola

Behov utöver ram 2021: Ökning barn och elever: 19,385 mkr, lärarassistenter: 3,700 mkr, städkostnader nya lokaler: 0,800 mkr, uppräkning av kost/städ/hyror: 1,125 mkr, ökade kostnader för skolskjuts: 1,000 mkr, minskade schablonersättningar: 3,000 mkr. Totalt: 29,010 mkr. Avveckling av lärarassistenter: 3,7 miljoner, ökad ram: 5 miljoner. Återstår: 20,310 miljoner

 

Förslag till beslut                                                         

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021                                    2022                                    2023

Belopp (mkr)                       900,203                               899,203                               89,203

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

Kompensation för ökat kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 15 miljoner, under förutsättning att ramen utökas med riktat statsbidrag om 3 miljoner.

För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon.

För stöd till utökade öppettider och stöd till små förskolor/fritids tillförs inom tilldelad ram.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2022.

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2021: 66,853 mkr

Ramökning 2021: 0

Behov utöver ram 2021: Inga belopp redovisade.

 

Förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021              2022              2023

Belopp (mkr)                       68,353           67,895           67,895                                                     

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck, 80 tkr.

Ökat anslaget till Pilaboparken, 20 tkr.

Utökade resurser till föreningsbidragen, 400 tkr.

För att möta behoven inom kultur- och fritidsanläggningar tillförs 1 miljon.

 

Samhällsplaneringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2021: 18,366 mkr

Ramökning 2021: 0

Behov utöver ram 2021: Inget belopp redovisat.

 

Förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021              2022              2023

Belopp (mkr)                       18,696           18,696           18,696                                

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare, 330 tkr.

 

 

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2021: 801,895 mkr

Ramökning 2021: 0

Aviserat statsbidrag i budgetpropositionen: 18,8 mkr, äldreomsorg, äldreomsorgslyftet

Behov utöver ram 2021: Ej verkställda beslut LSS: 11,1 mkr, hälso- och sjukvård FO: 0,6 mkr, arbetskläder FO: 0,3 mkr, indexkompensation: 4,0 mkr, ökad grundbemanning sjuksköterskor: 2,5 mkr, våld i nära relationer: 2,5 mkr, minskat statsbidrag: 6,0 mkr. Totalt: 27,0 mkr.

 

Förslag till beslut                                                         

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021              2022              2023

Belopp (mkr)                       807,595         807,595         807,595

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Socialnämnden tillförs 25 miljoner för att uppnå en budget i balans under förutsättning att ramen utökas med riktade statsbidrag till äldreomsorgen om 18,8 miljoner.

Genom omförhandling av socialnämndens externa hyreskontrakt beräknas kostnaderna att minska med 2 miljoner.

Socialnämnden startar HVB- hem/öppen verksamhet i den omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed kostnaderna för externa placeringar med 2 miljoner.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer från 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av hemtjänstinsatser.

Bättre personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.

Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer minimeras, 4 miljoner.

Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter, 500 tkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 500 kr (från 4 356 kr) per månad.

Kompensation med 2 mkr för sänkta avgifter till 180 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 10 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.

För att motverka ofrivillig ensamhet inom äldreomsorgen tillförs 500 tkr.

 

 

Tekniska servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag 2021: 66,613 mkr

Ramökning 2021: 0

Behov utöver ram 2021: Central ledning: 1,200 mkr, minskade ekologiska råvaror: 0,700 mkr, helgstängt Annebergs kök: 0,280 mkr, helgstängt Bodafors kök: 0,405 mkr, ökat lunchpris 5 kr: 0,15 mkr, övrigt kost/städ: 0,475 mkr, minskat underhåll: 2,190 mkr, övrigt fastighetsavdelningen: 0,95 mkr, arbetsutvecklingsavdelningen: 0,36 mkr. Totalt: 6,2 mkr.

 

 

Förslag till beslut                                                         

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2021              2022              2023

Belopp (mkr)                       69,913           70,245           70,703

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2021 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

 

För bibehållen andel ekologiska råvaror tillförs 700 tkr.

 

För att till del möta behoven inom fastighetsunderhåll samt kost/städ tillförs 2,5 miljoner.

 

 

 

Budget 2020, ram 2021 och plan 2022.

Del III - investeringsbudget.

 

Förslag till beslut

Investeringsbudgeten fastställs till

År                  2021              2022              2023

Belopp (tkr)   161,287         211,005         224,805

 

 

SAFE:s föreslagna investeringsbudget  inkluderar:

För nybyggnation av simhall investeras 1 miljoner 2021, 60 miljoner 2022  och 60 miljoner 2023. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.

Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,8 miljoner år 2021.

Inventarier för förskola och fritidshem i Grimstorp med 1,080 miljoner år 2021.

Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.