Interpellation

 

Till:

Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

 

Prioriteringsordning vid vaccinering mot covid-19.

 

Under vecka fem 2021 har det framkommit att omkring 20-talet chefer inom socialförvaltningen har fått möjlighet att påbörja sin vaccination mot covid-19. Enligt uppgifter i media rör det sig bl.a. om tre chefer inom förvaltningsledningen samt 17 enhetschefer. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsplan finns inget stöd för att prioritera enhetschefer eller chefer i förvaltningsledande ställning i fas 1. I synnerhet inte när tillgången till vaccin var så begränsad att alla personer inte kunnat vaccineras som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.

 

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella prioritering i fas 1 ska följande grupper vaccineras först:

1.      Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.

 

2.      Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

3.      Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

 

Om tillgången till vaccin är begränsad ska målgruppen i första punkten prioriteras. Om tillgången till vaccin så tillåter prioriteras vaccination av personal som utför personlig omvårdnad eller service nära personer i första punkten.

 

Denna prioriteringsordningen är framtagen på vetenskaplig grund och syftar till att skydda de mest sköra och utsatta äldre från att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Av de som avlidit i bekräftad covid-19 i Sverige sedan pandemins början bodde 45 % av dessa personer på särskilt boende för äldre enligt Folkhälsomyndigheten.

 

Utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning ska ordination (beslut om vaccination) och administrering (att injicera) av vaccin mot covid-19 genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

 

Mina frågor är:

 

* Stämmer uppgifterna att 20-talet chefer inom socialförvaltningen hade påbörjat sin vaccination mot covid-19 till och med vecka fem 2021, trots att tillgången till vaccin var så begränsad att alla personer inte kunnat vaccineras som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst?

* Vad beror det på att det inom socialnämndens ansvarsområde har gjorts avsteg från Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19?

* Utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning, hur har ordination och administrering av vaccinering mot covid-19 genomförts vid vaccinering av chefer i fas 1?

Nässjö den 8 februari 2021

 

Anders Hansen, SAFE