SAFE:s remissyttrande över utvecklingsplanen
”Hälsa Hela Livet, strategi för den kommunala hälso- och sjukvården”.

 

SAFE avger följande remissyttrande över utvecklingsplanen ”Hälsa Hela Livet, strategi för den kommunala hälso- och sjukvården”.

 

I utvecklingsplanen saknas uppgifter om giltighetstid fram till att en revidering ska ske. Flera av kommunens utvecklingsplaner eller motsvarande revideras varje mandatperiod, d.v.s. vart fjärde år.

Uppgifter om utvecklingsplanens giltighetstid inarbetas i den inledande sammanfattningen.

 

Utvecklingsplanen saknar uppgifter om uppföljning/utvärdering av utvecklingsplanen i allmänhet och de fem strategiområdena i synnerhet.

Uppgifter om  uppföljning/utvärdering av utvecklingsplanen inarbetas i den inledande sammanfattningen.

 

Under ”Bakgrund” samt under  ”Hänvisningar” inarbetas följande avsnitt om patientförsäkring i enlighet med patientskadelagen 1996:799:

Patientförsäkring

Om patienten drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan patienten ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård på exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av: Undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel på eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården, oriktig hantering av läkemedel. Skadeanmälan Om patienten råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste patienten göra en skadeanmälan.

 

För äldre personer och personer med funktionsnedsättning har tillgången till fungerande boende stor betydelse för livskvalitén. I Nässjö kommun råder stor brist på bl.a. seniorboende och trygghetsboende, vilket försvårar möjligheten till att upprätthålla fysisk, psykisk och social hälsa.

 

Under ”Nulägesbeskrivning” alternativt ”Påverkansfaktorer” inarbetas ett avsnitt om vikten av tillgång till fungerande boendeformer ur ett hälsoperspektiv.

 

Under strategiområde ”arbetssätt” tillförs att det finns behov av att tillsätta en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) för att utveckla och effektivisera arbetet med rehabilitering, hjälpmedel m.m.

 

Strategiområdena ”kompetens” och ”kultur” föreslås sammanföras till ett strategiområde eftersom kompetensutveckling och arbetsmetoder/arbetssätt har mycket gemensamt.

 

Ett nytt strategiområde ”resurser” föreslås.

Strategiområde ”resurser” föreslås innefatta att tillgången till hälso- och sjukvårdsresurser anpassas till ökat antal boendeenheter och vårdinsatser. Dessutom innefattas tillräckliga resurser för arbetet i hemmiljön/vardagsmiljön för äldre personer samt personer med funktionsnedsättning som tillåter förebyggande av fysisk, psykisk och social ohälsa.

 

Missivets tre frågor:

 

1.      En viktig påverkansfaktor är tillgången till fungerande boendeformer ur ett hälsoperspektiv för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det har därför stor betydelse att åtgärda bristen på seniorboende och trygghetsboende

2.      Vikten av att tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurser anpassas till ökat antal boendeenheter och vårdinsatser. Tillräckliga resurser för arbetet i hemmiljön/vardagsmiljön för äldre personer samt personer med funktionsnedsättning som tillåter förebyggande av fysisk, psykisk och social ohälsa.

3.      Remissutgåvan innehåller fem – inte fyra – strategiområden. Strategiområdena ”kompetens” och ”kultur” sammanförs till ett strategiområde och ett nytt strategiområde ”resurser” föreslås.

 

Strategiområde ”resurser” föreslås innefatta att tillgången till hälso- och sjukvårdsresurser anpassas till ökat antal boendeenheter och vårdinsatser. Dessutom föreslås att tillräckliga resurser betonas för arbetet i hemmiljön/vardagsmiljön - för äldre personer samt personer med funktionsnedsättning - som tillåter förebyggande av fysisk, psykisk, social ohälsa och bättre förutsättningar för hälsa hela livet.

 

 

Nässjö den 27 februari 2021

 

 

Anders Hansen, SAFE