Budget 2022, ram 2023 och plan 2024.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-V.

Förslag till ram 2023 och plan 2024 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.


Del I - finansiering och resultat.

Enligt föreslagen budgetproposition kommer regeringen under 2022 fortsatt att bidra till Nässjö kommuns generella finansiering samt till välfärdsområdena integration, skola och äldreomsorg.

Nässjö kommuns arbetslöshet uppgår till hela 9 % jämfört med länets 6 %. Med tanke på kommunens alltför höga arbetslöshet är det viktigt med resurser för en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom omsorg, förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta. Behovet av senior/trygghetsbostäder är stort i centrala Nässjö, Forserum, Bodafors och Malmbäck. 

Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom äldreomsorgen och förskolan där sjukfrånvaron är alltför hög. Även grundskolan, funktionshinderomsorgen samt hälso- och sjukvården behöver personalförstärkningar.

Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

Efter andra tertialet 2021 prognostiserar socialnämnden ett negativt årsresultat uppgående till – 23 miljoner.

För att möta viktiga behov i nämnderna vill SAFE satsa c:a 15 miljoner av 2022 års föreslagna resultatet, ingen skattehöjning föreslås.

 

Förslag till beslut

Skattesatsen 2022 fastställs till 22,54 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2022 fastställs till 50,253 miljoner kronor.

Under 2022 skall möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen.

 

Budget 2022, ram 2023 och plan 2024

Del II – driftsbudget

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag 2022: 128,974 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Nässjö Lärcenter för bibehållen verksamhet: 1,5 mkr, KS för sysselsättning och god uppväxt för barn/unga: 1 mkr, HR-avdelningen för arbetet med att erbjuda heltid och sammanhållen arbetstid inom SN: 0,75 mkr. Totalt: 3,25 mkr.

 

SAFEs förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                           2022                           2023                           2024

Belopp (mkr)          130,174                      130,846                      130,884


SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Kommunstyrelsen får uppdraget att i samverkan med nämnder/bolag minska kostnaderna för nämndernas och bolagens ledningsorganisationer med totalt 11 miljoner.
(Presenteras med egen rad i resultaträkningen.)

Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats i centralt läge av SAFE tätort.

Försäljning av tillgångar i kommunens hel- och delägda bolag frikopplas från utredningen om finansiering av simhall.

SAFE Lärcenter tillförs 1,2 miljoner för att under 2022 starta yrkes-SFI och därmed minska arbetslösheten samt beroendet av ekonomiskt bistånd.

Bibliotekens fysiska bokbestånd bibehålls när digitala tjänster tillkommer.
Varje biblioteksfilial ska bibehålla sitt fysiska mediabestånd, samt tillgång till bibliotekarie.

Kommunstyrelsen ska aktivt verkar för att en mottagning/filial etableras i Anneberg för bl.a. rådgivning, provtagning och behandling som inte kräver sjukhusvård.

Service och bemanning utökas på medborgarkontor och turistverksamhet i stadshuset med 1,5 årsarbetare under 2022. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens driftbudget.

 

Kommunstyrelsen, bidrag

Kommunstyrelsens förslag 2022: 51,786 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Medlemsbidraget till Höglandets Räddningstjänstförbund: 0,652 mkr.

 

SAFE förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       52,086                                 53,300                                 54,306

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

För att kunna bedriva Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett bidrag på 300 tkr.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2022: 928,864 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Fortsatta insatser för livslångt lärande: 2,736 mkr, kommunalt aktivitetsansvar anslås 0,6 mkr.

Utöver ram 2022:

Regeringens budgetproposition genom skolmiljarden: 3,2 mkr.

Behov utöver tilldelad budgetram 2022:

Ökat elevantal, m.m.: 10,993 mkr.

 

SAFE förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       940,364                               937,164                               937,164

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

Kompensation för ökat kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 4 miljoner.

För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon.

För stöd till utökade öppettider och stöd till små förskolor/fritids tillförs 1 miljon.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten.

För stöd till elever med behov av särskilt stöd samt språkutveckling tillförs 4 miljoner.

För samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,5 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda fortsatt behov av lokalerna tillhörande förskolan Tomtestugan i Anneberg.

Nybyggnation/renovering avseende Handskerydsskolan tidigareläggs till 2022-2024.
Skolans bristfälliga undervisnings- och arbetslokaler ersätts omgående med paviljonger.

 

Kultur- och fritidsnämnden


Kommunstyrelsens förslag 2022: 67,990 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Samordna folkhälsoarbete och inrätta ett hälsocenter: 0,104 mkr.

Behov utöver tilldelad budgetram 2022:

Folkhälsoarbete: 0,196 mkr.

 

SAFEs förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       69,490                                 69,490                                 69,490

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Utredning av behovet av fritidsgård i Bodafors, Anneberg och Malmbäck, 80 tkr.

Ökat anslaget till Pilaboparken, 20 tkr.

Utökade resurser till föreningsbidragen, 350 tkr.

För att möta behoven inom kultur- och fritidsanläggningar tillförs 1 miljon.

Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att i samverkan med föreningslivet starta föreningsskola för barn 6-9 år, 50 tkr.

 

Samhällsplaneringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2022: 19,106 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Behov utöver tilldelad budgetram 2022:

Administration: 0,400 mkr, tillsyn ovårdade fastigheter: 0,500 mkr.

 

SAFEs förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       19,936                                 19,936                                 19,936

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare, 330 tkr.

För tillsyn av ovårdade fastigheter tillförs 0,5 miljoner.

 

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2022: 850,087 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Utökat anslag: 23 mkr.

Utöver ram 2022:

Regeringens budgetproposition genom förstärkt äldreomsorg, äldreomsorgslyftet: ?

Behov utöver tilldelad budgetram 2022:

Engångseffekt: Ekonomiskt bistånd: 12 mkr.

Ramhöjande: Funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, barn och unga, indexering: 10,3 mkr.

 

SAFEs förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       857,087                               857,087                               857,087

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

För att uppnå budget i balans tillförs 5 miljoner.

 

Genom omförhandling av hyreskontrakt beräknas kostnaderna att minska med 2 miljoner.

Socialnämnden startar HVB- hem/öppen verksamhet i den omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed kostnaderna för externa placeringar med 2 miljoner.

För uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö tillförs 1 miljon.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer från 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av hemtjänstinsatser.

Ökad personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser i hemtjänsten.

Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer minimeras, 4 miljoner.

Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter, 500 tkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 600 kr per månad.

Kompensation med 2 mkr för sänkta avgifter till 180 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 10 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.

För att motverka ofrivillig ensamhet inom äldreomsorgen tillförs 500 tkr.

Socialnämnden utreder behovet av ökat antal platser i daglig verksamhet/dagverksamhet.

Hyresnivåerna inom äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden sänks så att de stämmer överens med allmännyttans enligt bruksvärdesprincipen.

En analys över effekterna av Covid-19 för Socialförvaltningens verksamheter ska presenteras under 2022.

 

Tekniska servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag 2022: 68,274 mkr

Följande anslag inkluderas i ram 2022:

Behov utöver tilldelad budgetram 2022:

Undersökning av nedlagda avfallsdeponier: ej angivit belopp, underhåll av hårdgjorda ytor och tekniska anläggningar: ej angivit belopp.

 

SAFEs förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (mkr)                       72,059                                 72,517                                 72,984

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2022 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

 

För bibehållen andel ekologiska råvaror tillförs 700 tkr.

 

För att finansiera åtgärder enligt MIFO på förorenade områden tillförs 400 tkr.

 

För helgöppet kök i Anneberg tillförs 350 tkr.

 

För att till del möta behoven inom underhåll tillförs 1,5 miljon.

 

Revision, valnämnd

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

För utökad granskning tillförs revisionen 0,135 miljoner.

 

Budget 2022, ram 2023 och plan 2024.

Del III - investeringsbudget.

 

SAFEs förslag till beslut

Investeringsbudgeten fastställs till

År                                        2022                                    2023                                    2024

Belopp (tkr)   150,418         190,996         255,399

 

SAFE:s föreslagna investeringsbudget inkluderar:

Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,9 miljoner år 2022.

Inventarier för förskola och fritidshem i Grimstorp med 1 miljon år 2022.

Forserums östra förskola tidigareläggs till byggstart år 2023.

investeringsbudgeten.

Gång- och cykelbro tidigareläggs till 2023, ersättning för Spexhultsbron.

Nybyggnation/renovering avseende Handskerydsskolan tidigareläggs till 2022-2024.
Skolans bristfälliga undervisnings- och arbetslokaler ersätts omgående med paviljonger.

Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.