Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson 

Tillit och regelverk

Vi har många policies, riktlinjer, handlingsplaner, program osv i kommunen. De har givetvis olika karaktär.

Det finns riktlinjer som används varje dag. Det finns policies som vi måste ha genom statliga beslut. Det finns olika dokument som inte används varje dag, utan vid behov – de ska finnas om något händer. Många dokument beskriver politiska ambitioner som organisationen ska förverkliga – mer eller mindre tydliga och överskådliga.

Likaledes ska uppföljning och utvärdering göras av alla dokument ovan vid olika tillfällen och olika frekvens.

Det vi vet är att det nya tillitsbaserade arbetssättet innebär att Kompassen (f.d. Pilen) kommer ha en annorlunda funktion än tidigare och förhoppningsvis förenklas hantering av mål och uppföljning.

Uppföljningen kommer givetvis kräva någon form av dokumentation och förhoppningsvis är den inte så belastande och tidskrävande. Den kommer som tidigare att innehålla en variation av statistik och bedömningar/enkäter. Om allt funkar stämmer statistiken med bedömningarna/enkäterna. Underlag för bedömningar om måluppfyllelse får hjälp av evidens och granskningar av olika slag.
Det finns i Kompassen en organisatorisk ordning för hur det ska gå till

Det är min förhoppning att uppföljningen verkligen beskriver kvalitet.
Det kan vara om äldre får tillräcklig utevistelse, rehabilitering och aktivering.
Hur det arbetas med elever som av olika skäl ligger efter i skolarbetet. Vad ligger på eleven; vad ligger på skolans arbete?

Uppföljningen torde bli mer i fokus med Kompassen utifrån inte bara uppfattning utan också utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mina frågor är:

-         Ser du någon förändring vad gäller kommunens egen produktion och användande av olika styrdokument i och med det nya styrsättet?

-         Hur ser du på den förändring av uppföljning som torde bli konsekvensen av det nya styrsystemet?

-         Ser du behov av andra underlag för uppföljningen än vi haft hittills?

Nässjö 2021-07-14

Uno Kenstam, SAFE