Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Semester eller lägervistelse för personer med insatser enligt LSS.

Verksamheter inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att individer som ingår i lagens personkrets ska få möjlighet att leva som andra. I personkretsen ingår personer med:

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (fler yngre personer med demens omfattas av denna personkrets).

3. andra stora, varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Nationell statistik visar på att nästan 70 % av Sveriges befolkning åker iväg på minst en vecka semesterresa per år. Olika rapporter/undersökningar samt Socialstyrelsen visar att personer med funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS genomför resor och deltar i fritidsaktiviteter i betydligt mindre utsträckning än personer som lever utan funktionsnedsättning.

Att personer med funktionsnedsättning ges möjligheten att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. I LSS framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I detta ingår principer som jämlikhet, valfrihet, delaktighet och personlig integritet. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgår från allmänna principer om individuellt självbestämmande samt deltagande och inkludering i samhället. De som ges LSS-insatsen har ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Därför är det särskilt viktigt att insatsen kompenserar för funktionsnedsättningen så att personer med dessa behov ges förutsättningar att leva på ett likvärdigt sätt som andra.

Nässjö kommuns socialnämnd har de senaste åren kraftigt reducerat utrymmet för fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse för personer med insatser enligt LSS. På grund av minskade personalresurser finns det idag inte förutsättningar till fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse utifrån den enskildes intresse, behov och förutsättningar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- Personer som har insatser enligt LSS ges rätt till semester eller lägervistelse en vecka en gång per år med stöd av personal utifrån den enskildes behov.

 

Nässjö den 30 mars 2022

Anders Hansen, SAFE