SAFE:s

FÖRSLAG TILL

 

VERKSAMHETSPLAN 2023

BUDGET 2023, RAM 2024, PLAN 2025

DEL 1-5 

 

 NÄSSJÖ KOMMUN

 

 

Verksamhetsplan 2023, budget 2023, ram 2024 och plan 2025.

SAFE:s förslag till verkamhetsplan och budget är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del 1-5.

Förslag till ram 2024 och plan 2025 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s förslag till verksamhetsplan/budget.

 

Del I - finansiering och resultat.

Nässjö kommuns arbetslöshet uppgår till närmare 8 %. Med tanke på kommunens fortsatt höga arbetslöshet är det viktigt med resurser för en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom omsorg, förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste tillgänglig mark finnas till byggnation för verksamheter och bostäder. Behovet av senior-/trygghetsbostäder är stort i centrala Nässjö, Forserum, Bodafors och Malmbäck. 

Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom äldreomsorgen, funktions-hinderomsorgen och hälso- och sjukvården. Även förskolan samt grundskolan behöver personalförstärkningar. I SAFE:s förslag till budget finns därför en omfördelning med minskade resurser till ledningsorganisationer och ökade verksamhetsnära resurser.

Det är viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna. Samtliga hyror för äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden behöver justeras i linje med Svea Hovrätts beslutade skälighetsbedömning.

Efter andra tertialet 2022 uppgår resultatet till 156,4 miljoner och det prognostiserade resultatet för kommunen är 108,7 miljoner. Det kan jämföras med det budgeterade resultatet på 66,5 miljoner.

För att möta viktiga behov i nämnderna vill SAFE satsa en del av 2023 års föreslagna resultatet.

 

SAFEs förslag till beslut

Skattesatsen 2023 fastställs till oförändrade 22,54 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2023 fastställs till 16,426 miljoner kronor.

Under 2023 skall möjligheten till ändringsbudget hållas öppen.

 

 

Verksamhetsplan 2023, budget 2023, ram 2024 och plan 2025.

Del II – Driftsbudget

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag 2023: 132,606 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ökad internhyra: 0,230 mkr, ökad extern hyra: 0,155 mkr, ökade livsmedels- och städkostnader: 0,023 mkr, övriga ökade kostnader: 0,482 mkr. Totalt: 0,890 mkr.

*Behov utöver tilldelad budgetram 2023:

System för kris och beredskap: 0,150 mkr, ökade kostnader för POSOM: 0,100 mkr, politisk verksamhet: 0,070 mkr, NLC för ESF-arbetssätt: 1,225 mkr, upphandlingsenheten: 0,300 mkr, förstärkning av personalavdelningen: 0,660 mkr. Totalt 2023: 2,505 mkr.

 

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                    2024                                    2025

Belopp (mkr)                       133,831                               133,739                               133,739

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Kommunstyrelsen får uppdraget att i samverkan med nämnder/bolag minska kostnaderna för nämndernas och bolagens ledningsorganisationer med totalt 11 miljoner. (Egen rad i resultaträkningen).

Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats i centralt läge av Nässjö tätort.

Bibliotekens fysiska bokbestånd behålls när digitala tjänster tillkommer. Varje biblioteksfilial ska bibehålla sitt fysiska mediebestånd, samt tillgång till bibliotekarie.

Nässjö tätorts turistbyrå/medborgarkontor inrättas i mera ändamålsenliga samt tillgängliga lokaler. Bemanningen förstärks för att kunna möta behovet av aktuell information och personlig service.

Kommunstyrelsen ska aktivt verkar för att en mottagning/filial etableras i Anneberg för bl.a. rådgivning, provtagning och behandling som inte kräver sjukhusvård.

Kommunstyrelsen ska aktivt verka för förbättrad kollektivtrafik för kommunens kransorter så att andelen persontransporter med bil minskar.

Kommunstyrelsen får uppdraget att förhandla med Region Jönköpings län angående de ekonomiska effekterna av kommunens ökade resursbehov på grund av ”Nära vård”.

För att kunna bibehålla nuvarande verksamhet samt det utvecklade ESF-arbetssättet tillförs Nässjö Lärcenter 1,225 mkr.

 

 

Kommunstyrelsen, bidrag

Kommunstyrelsens förslag 2023: 55,764 mkr

 

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ökat medlemsbidraget till Höglandets Räddningstjänstförbund: 2023: 2,764 mkr, 2024: 3,048 mkr, 2025: 4,377 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                              

Bidragen fastställs till

 

År                                        2023                                                         2024                                                         2025

Belopp (mkr)                       56,064                                                      57,354                                                      58,683

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

För att kunna driva Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett bidrag på 0,300 mkr.

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2023: 969,233 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ökat barn-/elevantal: 2,2 mkr, livslångt lärande: 2023-2,1 mkr, 2024-4,5 mkr, 2025-4,5 mkr, arbetskläder för anställda inom fritidshem och särskolan: 2023-0,361 mkr, 2024-0,120 mkr,     2025-0,120 mkr, ökad internhyra: 3,868 mkr, ökad extern hyra: 0,884 mkr, ökade livsmedel- och städkostnader: 1,967 mkr, övriga ökade kostnader: 2,287 mkr. Totalt 2023: 13,667 mkr.

*Bedömt behov utöver tilldelad budgetram 2023:

Behov som inte inryms i tilldelad budget: 10,400 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                    2024                                    2025

Belopp (mkr)                       976,233                               977,726                               977,726

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon.

För stöd till utökade öppettider och stöd till små förskolor/fritids tillförs 1 miljon.

För stöd till elever med behov av särskilt stöd samt språkutveckling tillförs 3 miljoner.

För att finansiera resursenheten Erkaboskolan tillförs 2 miljoner.

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2023: 75,304 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ungdomsenhet: 2 mkr, skötsel av idrottsanläggningar i samverkan med NAV: 1,250 mkr, ökad internhyra: 0,954 mkr, ökad extern hyra: 0,274 mkr, ökade livsmedel- och städkostnader: 0,032 mkr, övriga ökade kostnader: 0,220 mkr. Totalt 2023: 4,730 mkr.

*Bedömt behov utöver tilldelad budgetram 2023:

Ungdomsenhet: 2 mkr, hälsocenter: 0,400 mkr, folkhälsobidrag: 0,300 mkr, badmästare: 0,500 mkr, utökad bokbilsservice: 0,150 mkr. Totalt 2023: 3,350 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                                         2024                                                         2025

Belopp (mkr)                       75,874                                                      75,810                                                      75,810                                                                

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Lokaler för fritidsgårdsverksamhet/ungdomsverksamhet ska vid behov förutom i Nässjö finnas tillgängliga i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck.

För utökad bokbilsservice tillförs 150 tkr.

Ökat anslaget till Pilaboparken, 20 tkr.

Utökade resurser till föreningsbidragen, 400 tkr.

 

 

 

Samhällsplaneringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2023: 19,804 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ökade internhyror: 0,045 mkr, ökade livsmedels- och städkostnader: 0,006 mkr, övriga kostnadsökningar: 0,103 mkr. Totalt: 0,154 mkr.

*Behov utöver tilldelad budgetram 2023:

Bostadsanpassning: 0,200 mkr, ovårdade fastigheter: 1 mkr, övrigt: 1,2 mkr. Totalt: 2,4 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                                         2024                                                         2025

Belopp (mkr)                       20,634                                                      20,604                                                      20,604                                           

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare, 0,330 miljoner.

För hantering av ovårdade fastigheter tillförs 0,5 miljoner.

 

 

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2023: 887,965 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Utökat anslag: 13 mkr, ökade internhyror: 1,108 mkr, ökade externa hyror: 0,891 mkr, ökade livsmedels- och städkostnader: 0,459 mkr, övriga ökade kostnader: 2,955 mkr. Totalt: 18,413 mkr.

*Bedömt behov utöver tilldelad budgetram 2023:

Funktionshinderomsorg: 7,3 mkr, äldreomsorg: 3,5 mkr, nära vård: 6 mkr, indexuppräkning: 2,6 mkr. Totalt: 19,4 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                    2024                                    2025

Belopp (mkr)                       891,965                               878,086                               878,086

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Socialnämnden startar HVB- hem/öppen verksamhet i den omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed kostnaderna för externa placeringar med 2 miljoner.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer från 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av hemtjänstinsatser.

Ökad personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser i hemtjänsten.

Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer minimeras, 3 miljoner.

Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter, 0,500 mkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 800 kr per månad.

Kompensation med 1 miljon för sänkta avgifter till 180 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 10 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.

Hyrorna i äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden justeras i enlighet med Svea Hovrätts beslutade skälighetsbedömning.

Gemensamma måltider skall vara en del av den ordinarie versksamheten i funktionshinderomsorgens särskilda boenden.

Lägsta nivån för HAB-ersättningen inom daglig verksamhet/dagverksamhet fastställs till 60 kr/dag, 1 mkr.

För att motverka ofrivillig ensamhet inom äldreomsorgen tillförs 500 tkr.

Socialnämnden utreder behovet av ökat antal platser i daglig verksamhet/dagverksamhet.

 

 

Tekniska servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag 2023: 74,482 mkr

*Följande anslag inkluderas i ram 2023:

Ökade internhyror: 0,49 mkr, Ökad extern hyra: 0,008 mkr, ökade livsmedel- och städkostnader: 0,015 mkr, övriga ökade kostnader: 0,84 mkr. Totalt: 1,353 mkr.

*Behov utöver tilldelad budgetram 2023:

Nedlagda avfallsdeponier: 0,5 mkr, enskilda vägar: 0,3 mkr, gata/park: 1,5 mkr, belysning och gata: 0,5 mkr, exploateringsingenjör: 0,76 mkr, två praktikanter: 0,24 mkr, ökade livsmedels- och städkostnader: 2,5 mkr. Totalt: 6,3 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                                      

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2023                                                         2024                                                         2025

Belopp (mkr)                       76,482                                                      76,705                                                      77,181

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Lunchpriset för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den  1/1 2023 i kommunens restauranger, 0,5 miljoner.

 

För ökad andel ekologiska/närproducerade råvaror tillförs 0,5 miljoner.

 

För att finansiera åtgärder enligt MIFO på förorenade områden tillförs 0,4 miljoner.

 

För helgöppna restauranger/kök i Anneberg och Bodafors tillförs 0,6 miljoner.

 

 

Revision, överförmyndarnämnd, valnämnd

 

 

 

Verksamhetsplan 2023, budget 2023, ram 2023 och plan 2024.

Del III – Investerings- och exploateringsbudget.

 

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2023-2025

 

År                                        2023                        2024                          2025

Belopp (mkr)                       166,9                     205,3                          209,9

 

SAFE:s förslag till beslut

Investeringsbudgeten fastställs till

År                  2023              2024              2025

Belopp (tkr)   173,770         212,411         237,139

 

SAFE:s föreslagna investeringsbudget  inkluderar:

Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp, 5 miljoner år 2023.

Inventarier för förskola och fritidshem i Grimstorp, 1 miljon år 2023.

Forserums östra förskola tidigareläggs med ett år.

Kommunala badplatser görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, lämpligen två badplatser per år, 0,5 miljoner år 2023.

Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.

 

 

Verksamhetsplan 2023, budget 2023, ram 2024 och plan 2025.

Del IV – Resultat och finansiella mål

 

SAFE:s förslag till beslut

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2023 fastställs till 16,4 miljoner kronor.

Nivåerna på Nässjö kommuns finansiella mål fastställs enligt följande:

Årets resultat ska lägst uppgå till 0,7 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag år 2023, 1,9 procent 2024 och 4,7 procent 2025.

Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 53 procent 2023, 61 procent 2024 och 95 procent 2025.