Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

IT-säkerhet

 

IT-samhället är sårbart och riskfyllt. Kapningen av exempelvis Coop med många flera stora verksamheter är ett exempel. Kalix kommun drabbades av en IT-attack i december 2021 med stora konsekvenser. En lösensumma begärdes och Kalix kommun klargjorde att det inte var aktuellt att betala.

 

Hemtjänsten i Kalix kommun övergick till att använda papper och penna. Som tur var fanns bland annat medicinlistor utskrivna. Enligt Sveriges Radio har cirka 200 kommuner har varit utsatta för någon form av IT-attack.

 

Det är inte bara omsorgsverksamhet utan även sådant som löneutbetalningar och daglig kommunikation som sker med stora IT-inslag. IT-problem behöver nödvändigtvis inte bero på utpressning utan kan vara av tekniskt slag.

 

I kommunens författningssamling – tillgängligt på nätet än så länge – finns handlingar kring IT-säkerhet och hur IT ska skyddas. Det finns dokument om allvarlig och extraordinär händelse där IT-avbrott nämns. Häri omnämnd risk- och sårbarhetsanalys finner jag dock inte i vår författningssamling. Det finns säkert fler dokument i författningssamlingen som kan vara tillämpliga på ämnet.

 

Den ökade sårbarheten måste balanseras med förmåga att hantera verksamhet manuellt – den kunskap som finns kring detta måste vidmakthållas. Jag ser inget som tyder på att samhällets IT-sårbarhet minskar eller att våra data i ”moln” och servrar blir allt bättre skyddade.

 

Mina frågor är:

 

-         Har Nässjö kommun varit utsatt för någon form av IT-attack?

 

-         Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa nödvändiga kommunala insatser i ett läge där IT inte kan fylla sin funktion?

 

-         Finns upparbetade rutiner för manuell hantering när IT-system inte fungerar?

 

Nässjö 2022-01-11

 

 

Uno Kenstam, SAFE