Remissvar till Nässjö kommuns översiktsplan 2022

 

Förslaget till ny översiktsplan är ett stort och väl genomarbetat dokument. Det skulle kräva en stor lokalkännedom runt om i kommunen och en stor kunskap om lagar, regler och förordningar som rör miljö, kommunikationer, militära aspekter, vindkraft, föroreningar, fiskevatten m.m. för att kunna ge ett fullödigt remissvar. Det har kommit en del omfattande svar, bl.a. från Länsstyrelsen, samt en hel del synpunkter från lokala föreningar och privatpersoner. SAFE nöjer sig därför med att komma med en del allmänna synpunkter på några områden.

 

Tätorter

SAFE menar att det är viktigt att samtliga tätorter i kommunen har bra kommunikationer och kollektivtrafik för att kunna utvecklas. Det behövs bättre bussförbindelser till orter som Fredriksdal och Grimstorp och att det åter blir ett tågstopp i Äng.

 

Det är också viktigt att det finns kommunal service på orterna - i Grimstorp har både förskola och fritids lagts ner som en följd av kommunala beslut de senaste åren. Det är viktigt att slå vakt om de förskolor och fritids som finns kvar och att åter starta de som har lagts ner.

 

Det är bra att kommunen nu har tagit mer hänsyn till befintlig jordbruksmark vad gäller förslagen till nya bostads- och industriområden.

 

Kommunikationer

Nässjös tillkomst och historia hänger samman med järnvägen och det är av största vikt att Nässjö kommun slår vakt om Nässjö som en viktig järnvägsknut. SAFE stöder de förslag som finns om att förbättra banorna och ge möjlighet till elektrifiering av fler bansträckor i kommunen. Det står om elektrifiering mot Eksjö och Vetlanda men inget motsvarande om Halmstadbanan i kommunens ställningstagande. Varför? SAFE vill att alla järnvägssträckor ska elektrifieras.

 

Förbättringar av vägsträckor och nya cykelbanor till en del av kommunens kransorter är också bra förslag. Kommunen behöver arbeta för att det blir en bättre kollektivtrafik mellan de olika orterna i kommunen - se mer i punkten ang. tätorter ovan.

 

Strandskyddet

SAFE är mycket kritiskt till den pågående uppluckringen av strandskyddet i Sverige. Strandskyddet har varit en av de effektivaste miljölagarna i landet. Tyvärr innehåller översiktsplanen många förslag till att inrätta fler s.k. LIS-områden där strandskyddet upphävs och möjlighet ges till exploatering.

 

SAFE är kritiskt till detta och vill att undantag från strandskydd ska ges mycket restriktivt. Den nya översiktsplanen gör att flera sjönära natur- och fritidsmiljöer riskerar att bebyggas. Ett typexempel är östra stranden av Lillesjön i Grimstorp. Där har i flera årtionden funnits en gångväg ner mot Lillsjöbaden och längre söderut som varit flitigt använd. Där föreslås ett flera hundra meter långt LIS-område som ska bebyggas.

 

Ett strandskydd på hundra meter är inte en lång sträcka - det borde gå utmärkt att bo strandnära och ha sjöutsikt även med bibehållet strandskydd.

 

Föroreningar

Det finns enligt kartan i översiktsplanen väldigt många föroreningar i Nässjö kommun. Dessa områden åtgärdas i en alldeles för långsam takt. Det är hög tid att Nässjö kommun lägger mer resurser och kraft på att åtgärda dessa förorenade områden.

 

Övrigt

Stora områden i kommunen är av riksintresse – det gäller främst vindkraft och områden som påverkas av militärövningar. Vindkraft är viktig för att få fram mer förnybar energi, men den kan också påverka miljö och natur. Det är väl värt att påpeka att den mest miljövänliga elen är den som kan sparas genom minskad energianvändning.

 

Blir Sverige medlem i NATO kanske ännu fler områden i Nässjö kommun blir berörda av militär verksamhet – och då kan besluten fattas av NATO-generaler och ligger långt bortom kommunens möjlighet att påverka.

 

*

 

Detta är som sagt några övergripande synpunkter. SAFE kan komma med fler kommentarer och förslag när översiktsplanen slutligen behandlas i kommunfullmäktige.

 

 

 

Thomas Erixzon
SAFE, Nässjö