SAFE:s verksamhetsberättelse 2021

Allmänt

Även 2021 blev ett mycket annorlunda år för SAFE och för hela samhället pga coronan. Arbetsmötena i SAFE-lokalen ställdes in, men digitala arbetsmöten kom igång i april. Det var digitala fullmäktige med 29 röstande ledamöter första halvåret, men under hösten blev det åter riktiga möten med 57 ledamöter. 1 majfirandet fick ställas in och årsmötet fick flyttas fram till sensommaren.

 

Trots dessa begränsningar har SAFE varit aktiva i fullmäktigedebatten och lämnat in flera motioner, interpellationer och ett eget budgetförslag. Det har varit insändare och artiklar i lokalpressen och under sommaren var SAFE ute med bokbord på torget i Nässjö.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 2 ledamöter och 2 ersättare. På de digitala mötena januari - juni var det med 29 ledamöter, men alla ordinarie och ersättare har kunnat se och höra via datalänk. Anders och Uno har turats om att gå in som ordinarie.

 

SAFE-medlemmar har under hela året haft uppdrag i parlamentariska nämnden, valnämnden, valberedningen och kommunrevisionen. Sammanträdena har dock varit få.

 

Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida och facebooksida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2021/22 40 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Wille Brüggemann, Anders Hansen och Erkki Mustonen.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Nisse Sjöstedt och Eva-Lill Brännström.

 

Valberedning har varit Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng och Wille Brüggemann. Valberedning inför valet 2022 har varit dessa tre, samt övriga i SAFEs styrelse.

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon.

 

Ansvar för sociala medier: Anders Hansen, Uno Kenstam, Eva-Lill Brännström och Wille Brüggemann.

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2021 ägde rum i ABF-lokalen lördagen den 28 augusti. Det var framflyttat pga coronan.

 

Under hösten var det ett medlemsmöte i ABF den 23 oktober kring kommunens budget. Då togs också beslut om att ändra partinamnet till SAFE – Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi. Detta för att SAFE ska komma överst på valsedeln. SAFEs logga ska också finnas med i färg på valsedeln.

 

Styrelsen har haft mejl- och telefonkontakt samt enstaka digitala möten under året.

 

Fullmäktigegruppen har fr.o.m. april kunnat delta i de digitala mötena. Man har även haft mejl- och telefonkontakt.

 

Arbetsmöten har skett digitalt fr.o.m. april och framåt. Det har även varit enstaka arbetsmöten i Centralskolans matsal.

 

1 maj

 

Nedanstående paroller publicerades i annons i SmD och på SAFEs hemsida och
facebooksida. I övrigt var 1 maj inställt pga coronan.

 

- Skrota den nya och dyra hyresmodellen i särskilt boende
- Avveckla delade turer för omsorgspersonal
- Mer resurser till undervisningen i skolan
- Satsa på ökad trygghet i Nässjö kommun
- Ny simhall - men utan att sälja Lindens hyreshus

 

Budget 2022 för Nässjö kommun

 

Då pandemin lett till att riksdag och regering gett kommunerna mer pengar, så föreslog SAFE oförändrad skattesats för 2022. Vi gjorde omfördelningar inom ramen och vi sparade på ledningsorganisationerna i förvaltningar och bolag. Dessutom så accepterade vi ett lägre resultat än den styrande minoriteten. SAFE föreslog bl.a. följande:

 

Socialnämnden
* Socialnämnden tillförs 5 mkr för att uppnå en budget i balans.

* Uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar och frivilligorganisationer tillförs 1 miljon.

* Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

 

Barn- och utbildningsnämnden
* BUN får 4 mkr pga ökat antal barn och elever.

* För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon i driftbudget och 4,8 miljoner i investeringsbudget.

* Nybyggnation/renovering av Handskerydsskolan tidigareläggs till 2022-2024. Skolans bristfälliga lokaler ersätts omgående med paviljonger.

 

Övriga nämnder
Nässjö Lärcenter tillförs 1,2 miljoner kronor för att starta Yrkes-SFI för att minska arbetslösheten och ekonomiskt bistånd.

* Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd i centralt läge.

Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2022 på kommunens restauranger enligt tidigare regelverk för uppräkning, 500 tkr.

 

Investeringsbudget
* SAFE föreslår bl.a. 4,9 mkr till förskola och fritidshem i Grimstorp, att gång- och cykelbro till Spexhult tidigareläggs till 2023, att nybyggnad av Handsekerydsskolan tidigareläggs till 2023-2024.

 

Omröstningar
SAFE begärde omröstning om bl.a. pensionärernas måltidspriser, naturförskolan i Bodafors och trygghetslägenheter för seniorer.

 

Mer om SAFEs budgetförslag och om budgetdebatten finns att läsa på SAFEs hemsida och facebooksida.

 

Motioner

 

Sjukmottagning/filial i Anneberg (Anders Hansen).

Föreningsförskola (Anders Hansen).

 

Besvarade motioner

 

* Motion ang. ofrivillig ensamhet bland äldre (Anders Hansen). SAFE ville ha en årlig inventering av ofrivillig ensamhet och att en handlingsplan skulle upprättas tillsammans med Pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ville besvara den med att detta redan är ett fokusområde för äldreomsorgen inom kommunen. Anders begärde omröstning. 20 röstade ja till att bara besvara motionen medan 9 röstade för bifall. Reservation SAFE, Mp och Sd.

 

* Motion ang. delade turer inom äldreomsorgen (Anders Hansen). SAFE ville att huvudregeln inom äldreomsorgen ska vara en sammanhållen arbetstid, samt att delade turer redovisas. Kommunen ville besvara den första att-satsen och säga nej till den andra. Kommunen menade att man förhandlar med facket ang. arbetstid och att det blir för krångligt och arbetskrävande att redovisa delade turer inom omsorgen.

 

Fullmäktige sa ja till kommunstyrelsens förslag att besvara första att-satsen efter votering. Det blev 19 röster för kommunstyrelsen, 10 för motionen. Andra att-satsen avslogs utan votering. Reservation av SAFE, Mp, L och Sd.

 

Interpellationer

 

- Kommunens platsvarumärke (Uno Kenstam)
- Västra staden (Uno Kenstam)
- Ombyggnad på Storgatan (Uno Kenstam)
- Cityvärdar (Uno Kenstam)
-
Bro och tunnel vid Handskerydssjön (Uno Kenstam)
-
Kommunens styrdokument Kompassen (Uno Kenstam)
-
Distansundervisning i grundskola och gymnasium (Uno Kenstam)
- Insatser för säkerhet (Uno Kenstam)
- Överförmyndarnämnden (Uno Kenstam)
- Budgetmedel och arbete med barn och ungdom (Uno Kenstam)

- Utvecklingsarbete ang. sammanhållen arbetstid (Anders Hansen)
-
Skänkta cyklar till omsorgen (Anders Hansen)
-
Rättssäkerhet inom omsorgen (Anders Hansen)
- Elförbrukning i särskilt boende (Anders Hansen)
- MIFO (miljöförorenade områden) (Anders Hansen)

- Regelverk för vaccinering mot covid 19 (Anders Hansen)

- Prioritereing vid vaccinering mot covid 19 (Anders Hansen)

- Larmsystemet Tunstall (Anders Hansen)
  
Remissyttranden

 

Anders Hansen har gjort ett remissvar ang. strategi för boendeplanering.

Anders Hansen har gjort ett remissvar ang. ”Hälsa Hela Livet, strategi för den kommunala hälso- och sjukvården”.

 

Övriga fullmäktigefrågor och politiska frågor

 

SAFE lade ett eget förslag ang. kommunens ändringsbudget i april. SAFE har också protesterat mot att kommunen överklagade hyresnämndens beslut ang. hyrorna på äldreboenden.

 

 

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikernas på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

Föreläsningar och offentliga möten

 

Några utåtriktade möten hölls inte detta år pga coronapandemin.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1-2 gånger i månaden. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats rapport från årsmötet, rapporter från fullmäktige, många interpellationer, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

SAFEs facebooksida

 

Facebooksidan kom igång i april. Den sköts av Eva-Lill Brännström och Anders Hansen. Där publiceras artiklar, interpellationer, motioner, bildreportage, länkar mm. Anders deltar även livligt i debatten om Nässjöpolitiken på andra facebooksidor.

 

Medlemsblad

 

Ett medlemsblad skickades ut till SAFEs medlemmar under våren. Det fanns också med på SAFEs bokbord under sommaren. I bladet var även bilder och text med anledning av Marianne Bromans bortgång i december 2020.

 

SAFE-lokalen

 

Lokalen har inte använts som möteslokal pga coronan. Lokalens dator, skrivare och kopiator har dock använts under året.

 

EU-motståndet

 

Uno Kenstam har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö och är med i Nej till EU:s riksstyrelse. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s valberedning.

Pga höga bankkostnader har SAFE upplåtit till Nej till EU-Nässjö att ha sina banktillgångar på SAFEs konto.

SAFE i lokalpressen

 

Uno Kenstam har skrivit flera insändare under året; bl.a. om lokalpolitik, digitalisering, EU, och ekonomi. Thomas Erixzon har skrivit om kärnvapenavtal, ökad jämlikhet och om det nya högerblocket. Anders Hansen har skrivit insändare om hyrorna inom äldreomsorgen. De flesta insändarna finns även på SAFE:s hemsida.

 

artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s budgetförslag och om flera av SAFEs interpellationer och motioner.

 

SAFE har annonserat i Smålands Dagblad inför 1 maj, samt haft en del föreningsannonser och en julhälsning.

 

Marknader och bokbordsverksamhet

 

SAFE har haft bokbord på Stortorget i Nässjö de flesta torsdagarna under sommaren. Alla marknader i kommunen var inställda pga pandemin.

 

Utflykter och hembesök

 

En utflykt gjordes till Eva-Lill och Per i Hästerum den 18 juli. En annan utflykt gick till Maj i Anneberg den 8 augusti.

 

Övrigt

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

På SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida” finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m. under 2021.

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 17 mars 2022

 

Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, Erkki Mustonen

Anders Hansen, Uno Kenstam