Motion.

 

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Hyrorna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 

Den 12 december 2019 fattade kommunfullmäktige i Nässjö kommun beslut om att införa ”Föreskrift om uthyrning till enskilda inom äldre- och funktionshinderomsorgen”. Syftet har angetts vara att åstadkomma en enhetlig och systematisk hyressättning vid uthyrning inom omsorgsboenden i kommunens regi.

 

I hyresmodellen för särskilt boende finns ett schabloniserat hyrestillägg för gemensamma utrymmen med 600 kr per månad. För övriga kvalitetsfaktorer är hyrestillägget 700 kr per månad. Dessutom finns en rad ytterligare hyrestillägg på totalt 1 535 kr per månad för bl.a. brandlarm, sprinkler, specialsäng, trygghetslarm.

 

Två lägenheter har av kommunen valts ut som jämförelselägenheter inom Fastighets AB Linden, en etta på 44 kvm med ett kvadratmeterpris på 1 159 kr /år och en tvåa på 67 kvm med ett kvadratmeterpris på 1 120 kr/år 2019.

Vid en jämförelse med lägenheter i allmänhet på den vanliga bostadsmarknaden anser dock hyresnämnden att prövningslägenheterna kännetecknas av ett relativt enkelt utförande i fråga om ytskikt och material i övrigt. Enligt Hyresnämndens bör man för den standard som prövningslägenheterna allmänt sett står får räkna med en normal hyra på omkring 1 000 kr per kvm och år för en lägenhet på 55 kvm. För de mindre orterna Malmbäck och Bodafors utgår hyresnämnden från en jämförelsehyra på ca 5 procent lägre. På sedvanligt sätt beräknas grundhyran till ett något högre belopp per kvadratmeter för lägenheter mindre än 55 kvm och till ett något lägre belopp för lägenheter större än 55 kvm.

 

När det gäller tillägg för gemensamma utrymmen och övriga kvalitetsfaktorer anser Hyresnämnden att skäliga belopp bör vara något lägre än vad kommunen utgått från. I övrigt anser hyresnämnden inte att ytterligare tillägg bör ske. Inom ramen för en allmän skälighetsbedömning finns det inte utrymme för att räkna med så detaljerade belopp. När det gäller specialsäng har det inte visats att sådan tillhandahållits främst utifrån respektive hyresgästs personliga behov eller bekvämlighet ur komfortsynpunkt och med valmöjlighet i det enskilda fallet.

Svea Hovrätt har avslagit kommunens överklagande och ställer sig bakom hyresnämndens bedömning om vad som är en skälig hyra för prövningslägenheterna.

 

Flertalet bostäder i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen hade före tillämpningen av den nya hyresmodellen en hyra på 1 400 - 1 650 kr per kvadratmeter och år. Det innebär att hyran generellt låg 1 500 - 2 165 kr per månad högre än den normalhyran som Hyresnämnden anser vara skälig före tillämpningen av den nya hyresmodellen. Utifrån Hyresnämndens allmänna skälighetsbedömning finns det därmed god marginal för en del hyreshöjande faktorer redan innan den nya hyresmodellen tillämpades.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

- Hyrorna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen ska följa allmännyttans hyressättning i Nässjö kommun, den årliga hyresuppräkningen ska följa utfallet av allmännyttans hyresförhandlingar.

 

- Övriga hyrestillägg ska följa hyresnämndens rekommendationer.

 

 

 

 

 

Willy Lax                                                     Torgny Tilstam

Sverigedemokraterna                               Moderaterna

 

 

 

Anders Hansen                                         Martin Rofors

SAFE                                                         Liberalerna