Kommunfullmäktige 10 juni 2021

 

Anders Hansen företrädde SAFE denna kväll på frullmäktigemötet. Detta var ett digitalt med 29 ledamöter som röstande. Uno Kenstam och Thomas Erixzon var med som ersättare. Bara presidiet och några tjänstemän var på plats i fullmäktigesalen. Nedan följer en rapport – mest om SAFEs agerande under mötet.

 

Interpellation ang. elförbrukning och hyran på särskilda boenden

 

Anders Hansen hade skrivit denna interpellation. Anders undrade varför hyrestillägget på 375 kr/månad för elförbrukning är så stor på kommunens särskilda boenden. Skulle den kunna sänkas?

 

Socialnämndens ordförande Ann-Catrin Gunnar (C) svarade att hyrestillägget baseras på energimarknadsbyråns beräkningar. Hon ville invänta svaret från hovrätten ang. kommunens överklagande av hyresnämndens dom om de nya hyrorna innan hon uttalar sig om ev. sänkning av avgiften för el ska bli av.

 

Anders sa att en person i särskilt boende är inte jämförbar med en vanlig hyresgäst i en etta. Det är viktigt att sätta ett objektivt och rättssäkert hyrestillägg för elen. Politikerna måste se till att detta blir gjort. Han tyckte inte att han fått svar på frågan.

 

Ann-Catrin Gunnar tyckte att man ska betala för el även för mat som lagas på annat håll än i lägenheten. Anders Hansen sa att det inget står i den nya hyresmodellen att hyresgästerna ska betala för elen även i gemensamma utrymmen. De äldre betalar redan för ett måltidsabonnemang på mer än 4 000 kr/månad – och där ska väl också ingå el. Hansen var tveksam till att interpellationen blev ordentligt besvarad. Han uppmanade också Ann-Catrin att dra tillbaka den nya hyresmodellen.

 

Interpellation ang. MIFO (om förorenade områden)

 

Anders Hansen hade skrivit denna interpellation. Den handlar om kommunens undersökningar av förorenade områden i Nässjö kommun. Vad är aktuell status för de sju förorenade områden som ska utredas ytterligare? Använder Tekniska Servicenämnden Länsstyrelsens databas (EBH-karta) vid markundersökningar för en ny grundskola vid tennishallen? Vilken riskklass har då omnrådesobjektet?

 

TSN:s ordförande Erik Wågman (S) svarade. Nämnden följer det löpande arbetet och använder Länsstyrelsens databas och har även egna undersökningar.

 

Anders undrade hur det går med de fortsatta undersökningarna. Anna Gerebo (M) undrade hur stor budget det finns för att åtgärda de förorenade områdena. I stort sett finns ingen budget för kommande miljösaneringar, sa Wågman.

 

Interpellation ang. elevboende

 

Märit Strinderg (MP) undrade varför inte Barn- och Utbildningsnämnden är positiv till att göra om det nedlagda Norråsagården till nytt elevboende. Linden vill göra detta och lägga ner elevboendet på Brinellgatan till vanliga lägenheter.

 

Leif Ternstedt (S) – ordförande i BUN - ville inte att fler lägenheter i  Runneryd byggs om för stora barnfamiljer – det skulle öka segregationen i Nässjö. Boenden för stora barnfamiljer bör spridas till andra områden i Nässjö, t.ex. Handskeryd.

 

Märit var undrande över svaret. Lindens förslag skulle bara medföra en omfördelning av boenden i Runneryd. Familjer med många barn skulle få en större lägenhetsyta att bo på, vilket vore bra inte minst för barnen. Byggs husen inte om 'är det också risk att flera  Lindenhus i Runneryd rivs. Flera ledamöter tyckte att frågan borde ha varit uppe i BUN för diskussion.

 

Anders Hansen sa att det var en viktigt och intressant debatt kring trångboddhet för familjer. Märits fråga och Leifs svar var intressanta. Detta borde få en mer saklig behandling framöver.

 

Fotnot: De rivningshotade husen är några av Erik Sigfrid Perssons historiska hyreshus i Runneryd. De är byggda kring 1950.

 

Tertialuppföljning av ekonomin i Nässjö kommun

 

Prognosen för kommunens helår visar på ett överskott med 34,6 mkr. Dock är detta lägre än budgeterat – en avvikelse på -25 mkr. Socialnämndens budgeterade underskott har en prognos på -26 mkr vid årets slut. Detta är bekymmersamt.

 

Anders Hansen sa att de flesta nämnderna dock håller sina budgeter. Avviker gör Tekniska Servicenämnden (Kost o Städ går back pga coronan) och Socialnämnden. Avvikelsen i den sistnämnda är -14 mkr på myndighetsutövningen. Ekonomiskt bistånd har minus. Funktionshinderomsorg har ett minus på 14 mkr.

 

Hansen sa att det är en underbudgetering av hela Socialnämnden som är grunden för dessa negativa siffror. Hur ska nämnden ensam kunna banta 26 mkr undrade Anders. Vad säger de partier som nu ställer upp på M:s tillägg om detta? Hansen yrkade avslag på Moderaternas tilläggsyrkande och bifall till Kommunstyrelsens förslag.

 

MP stödde dock Moderaternas förslag. Det gjorde även SD och L. Anders kritiserade detta. Yrkandet från Moderaterna utmynnar i att följa budgeten och därmed blir det drastiska nedskärningar inom Socialnämndens verksamhet.

 

Leif Ternstedt (S) beklagade sig över Anders Hansens kommentar. Anders Hansen tyckte med all rätt att det lät som om Leif T ville yrka bifall till Anna Gerebos yrkande. Det gjorde han dock inte – det hade ju varit emot partilinjen denna kväll.

 

I debatten ville Hansen gärna tilldela Nässjö Lärcenter mer resurser. Det skulle vara en god investering som skulle ge minskat försörjningsstöd. Han sa också att kommunfullmäktige inte har inte gett Socialnämnden en realistisk driftbudget. Han hoppades att kommunrevisionen skulle ta upp detta.

 

Anders undrade varför inte Kommunstyrelsen – som har uppsiktsplikt över nämndernas ekonomi – har reviderat Socialnämndens budget. Nämnden har fått en kontinuerlig underbudgetering. Ingen tjänar på det. Det blir ett sämre planeringsunderlag. Det blir inget samband mellan budget och den lagstiftning som styr nämndens verksamhet.

 

Den långa debatten följdes av en rörig omröstning. Den slutade med att

Anna Gerebos förslag fick stöd av M. MP, L och SD med 14 röster.              

Kommunstyrelsen fick stöd av S, C, KD, SAFE och V med 15 röster.

 

Då en ledamot först röstat fel gjordes röstningen om. Lennart Forsberg (SD) och Kjell Skålberg (L) protesterade och överklagar kanske. Alla omröstningar gjordes dock innan klubban fallit. Det kom reservationer från en del ledamöter till förmån för Annas förslag.

 

Till råga på allt ändrade sig plötsligt röstsiffrorna i Meeting – dataprogrammet som används vid omröstningar. Där stod det till slut 8-10 och att bara 18 hade röstat – vilket definitivt var fel. Tekniken går inte att lita på...

 

Kvällen avslutades sen bl.a. med en förlängning av nuvarande avfallsplan och ett beslut om en avgiftsfri uteservering för kommunens restauranger.

Anders Hansen och flera andra yrkade bifall till det sistnämnda.

 

Fullmäktige var klart kl. 21:40 – vilket var ovanligt tidigt.

Nästa fullmäktige blir först i september.

 

 

Thomas Erixzon
Nässjö