Fullmäktige den 30 september 2021

Detta var det första fullmäktigemötet på ett och ett halvt år som var fulltaligt med 57 ledamöter samlade. Det var ett fysiskt möte på Hotell Högland, som hade lite större utrymme än stadshusets möteslokal. Kaffe fick man hämta i foajén. Livet börjar återgå till det normala efter coronapandemin.

SAFEs ledamöter Anders Hansen och Uno Kenstam var på plats, liksom ersättaren Thomas Erixzon. Nästan hela sammanträdet upptogs av interpellationsdebatter. SAFEs Uno Kenstam och Anders Hansen hade skrivit merparten av frågorna.

Återhämtningsbonus

Mps Rikard Salander hade gjort den första interpellationen som debatterades. Han undrade hur kommunen använde statens återhämtningsbonus efter coronan. A-C Gunnar, C, svarade att kommunen redan har den typ av arbetsmiljöförbättrande åtgärder som återhämtningsbonusen ska stimulera. Det kräver också mycket byråkrati för att uppfylla de detaljerade statliga villkoren. Så Nässjö kommun tyckte inte det var besväret att söka dessa extra statliga pengar, som bara gällde för hösten 2021 – sen skulle kommunerna själva stå för kostnaden.

Anders Hansen sa att det var angeläget att förbättra arbetsförhållandena inom omsorgen; många anställda orkar inte med. Det finns belastningsproblem, och delade turer gör det svårt med ett vanligt familjeliv. Mera konkreta åtgärder behövs för vardagsarbetet.

Platsvarumärke – ett annat Småland

SAFEs Uno Kenstam hade ställt en fråga om vilket genomslag Nässjös nya platsvarumärke ”Ett annat Småland” hade fått. Hur frekvent har det använts? Ska det användas mer och i så fall hur?

Anci Magnusson, S, svarade att det tar tid att utvärdera en sådan här sak – upp till fem år kan behövas. Men kommunen hade redan fått en hel del positiv respons i andra kommuner. Det har införlivats bl.a. i kommunens gestaltningsprogram.

Märit Strindberg, Mp, undrade vad det hela hade kostat? Hon hade träffat många (även politiker) som inte känt till det. ”Ett annat Småland” kunde vara ett dubbelbottnat uttryck; man kunde också tänka på knarkförsäljningen så pågår ibland i valvet under stadshuset…

Kompassen

Uno hade också ställt en fråga om ”Kompassen” - kommunens nya arbetsverktyg. Han undrade om det blivit någon förändring i detta nya ”tillitsbaserade” verktyg, jämför med det gamla ”Pilen”.

Anci svarade att hon ser positivt på förändringen och uppföljningen att och får visa hur det kommer att gå.

Västra staden

Uno Kenstam hade en interpellation om Västra Staden och hur det går med detta projekt. Vad händer den närmaste tiden? Finns det intressenter som vill medverka i projektet?

Anci svarade att det blir ett samråd i höst och sen kommer det en detaljplan., förprojektering och fördjupad utredning.

Uno sa att det behövs en noggrann miljöundersökning; det är ju inte världens bästa mark att bebygga. Han tyckte dock att det var att arbetet håller på.

Storgatans omläggning

Uno hade även ställt en fråga om Storgatans pågående omläggning. Den orsakar ju en hel del trafikproblem.

Erik Wågman, S, svarade att man hade fått 900 tkr i statliga bidrag och därför behövde arbetet göras redan i höst.

Järnvägspassager i Spexhult/Handskerydssjön

Unos nästa fråga gällde bl.a. den nu rivna bron strax söder vom Handskerydssjön. Enligt TSN tar det ända till 2025 innan det ska byggas en ny. Varför en så lång tid undrade Uno bl.a. Dessutom behövde tunneln vid Adela Udde förbättras.

Erik Wågman svarade att det var Trafikverket som orsakade dröjsmålen och problemen.

Varför går det inte att komma tillrätta med Trafikverket undrade Rikard Salander (Mp). Sigvard Karlsson (Kd) undrade varför gång- och cykelbron revs. Kjell Skålberg (L) tyckte det var ett felaktigt beslut att riva den gamla bron. Erik sa att bron var alltför förfallen och måste rivas.

Anders Hansen tyckte att en ny GC-bro år 2025 var lite väl långt fram i tiden. Dessutom har den inte högsta prioritet i kommunens planering, vilket han tyckte var märkligt.

Cyklar till gruppboende

Karin och Lars Axeheim stiftelse har delat ut ett stipendium ett antal tvåsitsiga side-by-side-cyklar till gruppboenden för funktionshinderomsorgen i kommunen. Men kommunen har ännu inte införskaffat dessa. Anders Hansen undrade varför i en interpellation. Ann-Catrin Gunnar, C, svarade att det berodde på att man måste ordna lämpliga förvaringsutrymmen åt dessa fordon och att detta blivit fördröjt pga corona-pandemin.

Rättssäkerhet inom funktionshinderomsorgen

Anders Hansen frågade hur rutinerna är inom omsorgen när det gäller att rätta till missförhållanden. Hur säkerställer kommunen att personalen har kunskap? Hur får socialnämnden information? Hur dokumenteras och åtgärdas missförhållanden?

Ann-Catrin Gunnar svarade med att beskriva gällande regelverk för detta. Anders svarade att han inte kunde gå in i detalj i frågan pga sekretess. Därför hade han skrivit det här mer allmänt hållna interpellationen för att få en principiell diskussion.

Hundrastgård

Kvällen hetaste debatt var ang. en föreslagen hundrastgård vid södra delen av Ingsbergssjön där Ljungqvistvillan en gång legat. Kommunen har haft en medborgardialog och omröstning på nätet mellan olika förslag. Den föreslagna platsen fick flest röster och Tekniska Servicenämnden bestämde sig då att hundrastgården skulle ligga där.

Då vaknade ett antal boende i närheten och klagade på detta. Agneta Svensson (L) skrev en interpellation i frågan. Agneta bor i närheten och stödde med hetta de klagandes synpunkter. TSNs ordförande Erik Wågman (S) höll inte med utan tyckte att beslutet var riktigt och att medborgardialogen gått rätt till. Skulle man plötsligt säga nej till flera hundra för att några klagat, undrade han.

En annan som inte höll med de klagande var Märit Strindberg (Mp). Några hundar i en rastgård var väl inte mycket att bråka om. Anders Hansen sa att medborgardialogen hade gått rätt men han hade blivit uppringd av folk som inte gillade placeringen. Uno Kenstam sa att medborgardialoger är bra och detta inte är världens största fråga. Det kunde dock vara problem att gå emot flera hundra röstande

Torgny Tilstam (M) ville utreda frågan igen, men hans partikamrat Bengt Lennart Larsson (M) höll inte med. Han hade väntat sig ett kort kf-möte denna kväll men nu hade det förstås kommit upp en fråga som orsakade en rejäl debatt och förlängde mötet med bortåt en timme.

Cityvärdar

Uno Kenstam hade gjort en kort interpellation omm kommunens cityvärdar. De fanns på resecentrum men är bort sen några år. Har någon utvärdering skett av deras verksamhet? Finns det möjlighet att åter starta något liknande?

Anci Magnusson svarade att cityvärdarna från början var anställda av Jernhusen. I Nässjö försvann de 2020 efter ensidigt beslut från Jernhusen. Någon utvärdering har inte skett av deras verksamhet men förmodade att det hade varit positivt. Det är på gång att Seniorpoolen/Veteranpoolen som vunnit en upphandling med SJ, ska starta en liknande verksamhet. Det blir alltså pensionärer som ska verka som cityvärdar framöver.

*

Efter kl 21 var dock interpellationsdebatterna slut och några få ärenden togs snabbt utan debatt och sen var det slut innan kl. 21:30.

Thomas Erixzon
Nässjö