Kommunfullmäktige 8/12 2022

 

Detta var det sista mötet i år för fullmäktige. Uno Kenstam, Anders Hansen och Eva-Lill Brännström var på plats som ledamöter.  Thomas Erixzon var med som ersättare. SAFE-medlemmarna Per Eskilsson, Ali Rezai och Kim Österberg var med som åskådare under kvällen. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande denna kväll.

 

Nya regler för partistödet

 

Uno Kenstam undrade när de nya reglerna ska börja gälla. Det stod inget om detta i beslutsförslaget. Ändringarna innebär att bidragen betalas ut vid två tillfällen istället för ett och den årliga redovisningen ska ske redan i februari.
 

Planprogram för Västra staden

 

Ett planprogram hade arbetats fram för Västra Staden - ett nytt område väster om järnvägsstationen. Det är ett projekt på lång sikt och kommunen äger bara en del av marken.

En hel del av området är obebyggt medan det finns lättare industri på andra ställen. Marken är sank på flera håll och det finns miljöföroreningar.


SAFE yrkade avslag på en att-sats där det stod att miljöproblemen i stort var hanterbara. Anders Hansen sa att det behövdes göra noggrannare miljöundersökningar först. SAFE ville också att den s.k. Vattenparken skulle sparas i sin helhet. Där planeras nu en del hyreshus på en del. Vattenparken gjordes i ordning för knappt 10 år sen med stöd av lokalt miljövårdbidrag - ett s.k. LONA-projekt.

 

MP stödde SAFEs förslag. Dessa blev dock nedröstade och SAFE och MP reserverade sig mot besluten.

 

Planprogram för kv. Ärlan - Centralskolans område


Uno Kenstam presenterade SAFEs synpunkter och förslag. SAFE ville att bygghöjden skulle vara max 17 meter i område och sa alltså nej till det 8-vångshus som Riksbyggen planerar i det nordöstra hörnet av kvarteret.SAFE vill också att ca 20 % av nybyggnationen avsätts till senior/trygghetsbostäder med hyresrätt. SAFE ville också att man sparade så många träd som möjligt på området.

 

MP hade ett liknande förslag om träden som man tog en omröstning på. Den slutade med 48-9 och blev alltså nedröstat. SAFEs förslag blev också avslagna, men utan att votering begärdes. SAFE och MP reserverade sig.

Sotningstaxan

 

Räddningstjänsten vill höja sotningstaxan rejält. Samverkan Nässjö var för höjningen medan SD och M protesterade och begärde återremiss. Det blev omröstning och återremissen bifölls med 28-29. Det hade räckt med 1/3 av rösterna och nu röstade nästan hela oppositionen för en återremiss och fick alltså majoritet. SAFE röstade för återremiss.

Köp av Ingsbergs herrgård


Kommunens bolag Linden köper Ingsbergs herrgård med omkringliggande tomt för 4,8 mkr. Beslutet har hanterats snabbt och fullmäktige var enigt. Huset har stått och börjat förfalla ett antal år och något måste göras med detta kulturskyddade hus. Säljaren gjorde en liten nätt vinst på ca 1,5 mkr – han hade köpt huset av kronofogden för något år sen ca 3,2 mkr.

 

Noteras kan att huset tidigare har varit kommunägt - bl.a. har där varit skollokaler. Kommunen hade hoppats en någon privatperson kunde utveckla området men därav blev alltså inget. Det kommunala bostadsbolaget lyckas nog bättre.

Val till nämnder och styrelser

Mot slutet av mötet blev det val till en lång rad nämnder och styrelser, en del stora och tunga som BUN och Socialnämnd, men också många samarbetsorgan med andra kommuner i länet och med regionen. Genom överenskommelsen med samverkan har SAFE/MP platser som ersättare i ett antal nämnder. Dessutom har SAFE insynsplats i några nämnder.

 

Följande personer från SAFE utsågs denna kväll:

Anders Hansen som ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden.

 

Thomas Erixzon som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden.

 

Kim Österberg fick insynsplats i Parlamentariska nämnden.

 

Ali Rezai fick insynsplats i Valnämnden.

 

Uno Kenstam är ersättare i Kommunstyrelsen, Erkki Mustonen har insynsplats i revisionsnämnden och Anders Hansen har insynsplats i fullmäktiges Valberedning. Dessa utsågs redan i oktober.

 

*


Det sista fullmäktigemötet för 2022 avslutades ca 20:30.

 

Thomas Erixzon