Kommunfullmäktige 24/3 2022

 

Detta var ett helt vanligt fullmäktigemöte med 57 ledamöter och ett antal ersättare.  Uno Kenstam och Anders Hansen var på plats som ledamöter. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Kommunbolagens årsredovisningar

 

De kommunala bolagen (Linden, NAV, Pigalle och NIAB) presenterade sina årsredovisningar för 2021. Alla bolagen hade bra överskott; bäst hade Linden med drygt 69 mkr. Anders Hansen frågade ang. Lindens rivningsplaner i Bodafors hur man nu ställde sig när det finns behov av bostäder för flyktingar från Ukraina. Han undrade också om det fanns några direktiv kopplade till koncernbidraget från Linden till Nässjö kommun.

 

Granskning av budgetprocessen

 

Uno Kenstam tyckte det var bra förslag på återremiss som Anna Gerebo (M) hade lagt i kommunstyrelsen. Enligt kf-ordföranden kunde dock dessa förslag inte behandlas av formella skäl och hänvisade till ett liknande ärende under förra mandatperioden.

 

Interpellation ang. kollektivtrafiken

 

Rikard Salander Mp) hade ett antal frågor ang. kommunens kollektivtrafik och Anci Magnusson (S) svarade på dessa. Man planerade bl.a. att förbättra möjligheterna för arbetspendlingen till en del nya industriområden i Nässjö.

Anders Hansen sa att det borde vara ett skarpare läge när kommunen och regiontrafiken pratar med varandra. Trafiken behöver kompletteras, bl.a. till nya industriområden och till Grimstorp. Färdtjänsten har svårt att framföra sina synpunkter.

Michael Wallin (Mp) sa att bra kollektivtrafik till nya industrier är viktigt.  Anbudslinjer kan vara ett sätt.

Markanvisningsavtal för kv. Ärlan (Centralskolan)

 

Anders Hansen sa att denna mark var strategiskt viktig. Han framhöll att många äldre vill bo nära stadskärnan och att det därför behövs billiga hyreslägenheter i centrum. Riksbyggens förslag till kv. Ärlan rör sig mest om bostadsrätter till ett högt inköpspris. Det blir för hög kostnad för många. SAFE har i tidigare remisser lagt förslag om att ha hyresrätter och mindre lägenheter som gör att kostanden blir överkomlig för många äldre som vill flytta in till stadskärnan. Anders yrkade därför avslag på detta markanvisningsavtal med Riksbyggen – men han blev nedröstad av fullmäktige.

 

Utredning om kommunens fritidsgårdar

 

En utredning hade gjorts om kommunens fritidsgårdar. Den fick beröm från flera partier. Även SAFEs Anders Hansen yrkade bifall till utredningens förslag. Han hade dock ett tilläggsförslag om att man även skulle utreda att ha fritidsgårdar också i Malmbäck och Anneberg; gärna i samarbete med föreningar. Detta tilläggsförslag blev dock nedröstat. SAFE reserverade sig.

 

Motion ang. fältverksamhet i kommunen

 

Miljöpartiet hade skrivit denna motion och Rikard Salander berättade om den. Han sa bl.a. att fältare bedrev förebyggande verksamhet på skolor och fritidsgårdar och i sociala medier. Man har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Anders Hansen yrkade bifall till motionen. Han sa att kultur och fritid har bra koll på ungdomar i kommunen. Men en bättre samverkan med andra behövs – fältverksamhet kan stå för detta tillsammans med polisen m.fl. Det är bra att ungdomsverksamhet på hemmaplan istället för att problematiska ungdomar hamnar på dyra institutioner.

 

Uno Kenstam undrade bl.a. hur stor del av kommunens budget som går till barn och ungdomar – det är hur som helst en stor del. Rätt vuxna behövs i kontakten med ungdomar. Han yrkade också bifall till motionen.

 

I omröstningen som följde fick kommunstyrelsens förslag att ”besvara” motionen 29 röster, medan 24 ledamöter röstade för att bifalla motionen. SAFE m.fl. reserverade sig. Några ledamöter var frånvarande.

 

*

 

Efter detta kom det några valärenden och strax efter kl. 22:00 var det dags för Anci Magnussons (S) avskedstal. Hon slutar nu som kommunalråd och lämnar fullmäktige. Hon kom in som ersättare i november 1988 och har varit kommunstyrelsens ordförande de senaste 8 åren. Hon slutade talet med att önska alla lycka till i det kommunala arbetet.

 

Thomas Erixzon
SAFE