Rapport från fullmäktige den 24 november 2022

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs två ledamöter, Anders Hansen, Eva-Lill Brännström och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats i fullmäktigesalen i stadshuset. Detta var årets budgetsammanträde och började redan kl. 8:30.

 

Liksom förra året kom omröstningarna kom direkt efter att varje nämnds budget diskuterats.

 

Förutsättningarna för att få igenom en budget i kf har ändrats efter valet. Det nya Samverkan Nässjö (S/KD/C/V) har tillsammans 27 mandat i fullmäktige. Högeroppositionen (SD/M/L) har tillsammans 26 mandat. SAFE (3 mandat) är tillsammans med MP (1 mandat) vågmästare. Noteras ska dock att högern endast har valtekniskt samarbete – Samverkan Nässjö kan alltså göra upp med enskilda partier där.

 

Strategi för barn och unga

 

Anders Hansen sa att det var bra att strategin synligjorde alla barns utveckling. Han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Detta blev också fullmäktiges beslut.

 

Ny simhall i Nässjö

 

Ett beslut om att bygga en ny simhall för 250 mkr togs också denna dag. Alla var i stort sett eniga; det var bara M som ville ha ett något billigare förslag och som därför begärde återremiss. Det fick dock inget stöd från övriga partier och fullmäktige sa alltså ja till simhallsbygget.

 

Budget 2023, ram 2024, plan 2025

 

Huvudämnet för dagens sammanträde var budgeten för kommande år. SAFE hade som vanligt lämnat in en ordentlig oppositionsbudget. SAFE föreslog en oförändrad skattesats på 22,54 kr, eftersom kommunens ekonomi var god. SAFEs budgetförslag har 16 426 mkr i överskott. Resultatet är lägre än i minoritetsstyrets förslag.

 

Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande. Han sa att det var en annorlunda tid med en ny regering och med höjda hyror och matkostnader. I sin budget tar SAFE bl.a. upp kollektivtrafik, ny förskola i Grimstorp och ungdomsverksamhet. Uno uppmärksammade överföring av mer pengar (6 mkr) till regionen – hur har detta förhandlats?

 

Finansiering och skattesats

 

Uno Kenstam yrkade bifall till SAFEs budgetförslag i sin helhet. Hann yrkade på oförändrad skattesats och kommunen skulle ha möjlighet att ta ändringsbudgetar under året.

     

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam berättade om SAFEs olika förslag, bl.a. om behovet av fysiska bokbestånd på filialbiblioteken, en mer tillgänglig turistbyrå, behovet av en sjukvårdmottagning i Anneberg, stöd till Naturskola i Bodafors.

 

Anders Hansen tog upp behovet av mer trygghetsboenden för äldre i kommunen och behovet av nära vård i Anneberg. Sådana mottagningar finns i Bodafors, Forserum och Malmbäck – men varför inte i Anneberg?

 

MP stödde SAFEs förslag ang. turistbyrå. SAFE stödde MPs förslag om koldioxidbudget.

 

Omröstningar KS

 

Det blev omröstning om turistbyrån SAFEs förslag fick 15 röster medan 42 röstade nej. SAFEs förslag om stöd Naturskolan förlorade i Bodafors också. MPs koldioxidbudget blev också nedröstat.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag; bl.a. om kommunala riktlinjer för förskolorna, om att ha fritids på en del av kommunens mindre orter. Han sa att Grimstorp behövde ha en förskola, det var viktigt med en grundläggande välfärd i de mindre samhällena. Han tog upp SAFE förslag om 3 mkr till elever med behov särskilt stöd, samt till språkutveckling.

 

Omröstningar BUN

 

Ervisa Dani (L) la ett förslag om en kartläggning av hedersvåld i kommunen; det blev antaget med röstsiffrorna 29-28 – Samverkan Nässjö inkasserade kvällen första förlust. SAFE stödde förslaget.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Anders Hansen berättade om SAFEs förslag; han tog upp att SAFE vill ge 150 tkr till att utveckla verksamheten med kommunens biblioteksbil, så att den även kan betjäna äldre låntagare på kommunens landsbygd. SAFE vill även 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen. SAFE vill också ge 400 tkr i ökat föreningsstöd.

Anders Hansen stödde en del förslag från L och MP.

 

Inför mötet hade MP och SAFE gjort upp med samverkan Nässjö om att ge en halv miljon extra till den nya ungdomsenheten i Nässjö. Den hade redan fått 2 mkr i Samverkans budget. Rikard Salander (MP) la fram förslaget som fick stöd av SAFE och Samverkanspartierna S, C, KD och V. M hade istället lagt förslag om 3 mkr till fältassistenter – finansierat med pengar från Socialnämnden.

 

Omröstningar KFN

 

Det blev omröstning om dessa alternativ och Samverkan/SAFE/MP vann med 31 röster mot 26. Ungdomsenheten får därmed en halv miljon extra och innebär även en höjning av ramen – det blir totalt 2,5 mkr till den nya ungdomsverksamheten. SAFE kommer att följa hur denna verksamhet utvecklas.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen ville förenkla biståndsprövningen för dem som är över 85 år. Han tog upp problemet med delade turer för personalen och ville sänka kostnaderna för måltidsabonnemangen för de äldre. Det är högt i Nässjö och de äldre har inget val – man behöver måltiderna från kommunen för att överleva. Anders tog även upp problemet med de äldres ofrivilliga ensamhet.

 

Det blev en het debatt om hyrorna inom särskilt boende. Kommunen har förlorat i två rättsinstanser ang. detta – senast i Svea Hovrätt. SAFE lade ett förslag om att kommunen ska följa Svea Hovrätt och sänka hyrorna. SD har lagt samma förslag. L stödde förslagen.

 

Samverkan Nässjö ville dock inte sänka hyrorna och de hade i all hast gjort upp med Moderaterna om att tillsätta en utredning hur hyrorna inom särskilt boende ska kunna likställas. Idag kan två hyresgäster betala väldigt olika hyra för samma typ av lägenhet beroende på om man har överklagat kommunens hyreshöjning eller ej.

 

Eva-Lill Brännström tog upp gemensamma måltider inom funktionshinderomsorgen till diskussion. Hon sa att det var viktigt att laga och äta mat tillsammans på kommunens boenden. Men på en del av kommunens boenden köper man matlådor och brukaren får sitta ensam in sin lgenhet och äta.

 

Ann-Catrin Gunnar, C, ordf. i SN, sa att så inte var fallet. Det är inte många matlådor som serveras i kommunens boenden. Eva-Lill svarade att det i så fall var bra – det är bättre med gemensamma måltider än med färdigrätter. Hon undrade om personalen blivit informerad om detta – men det kunde inte A-C Gunnar svara på.

 

Omröstningar SN

 

Det blev en del omröstningar – först om SAFEs förslag om måltidspriser – det blev 35-22 till Samverkans fördel. M och MP stödde Samverkan. SD och L stödde SAFE.

 

Samma siffror 35-22 blev det om SAFEs förslag ang. sänkning av hyrorna i särskilt boende. Samverkan vann med stöd av M och MP, SAFE förslag om sänkning fick stöd av SD och L. Även SD:s snarlika förslag om hyrorna fick samma resultat – 35-22.

 

SD hade också ett förslag om sänkta priser på matabonnemangen – där blev det knappt nederlag och Samverkan vann hårfint med siffrorna 29-28. Här stödde även M oppositionen, medan MP röstade för Samverkans förslag. Någon röstade förmodligen fel, annars skulle SDs förslag ha vunnit med 29-28.

 

Tekniska servicenämnden

 

SAFE föreslog att subventionerade måltider för pensionärer (85 % av allmänhetens pris) återinförs från 1/1 2023 på kommunens restauranger (500 tkr). SAFE vill också ge mer resurser till åtgärder på förorenade områden enligt MIFO (400 tkr), ha mer ekologiska råvaror (500 tkr) och ha helgöppna restaurangkök i Anneberg och Bodafors (600 tkr).

 

Anders Hansen redogjorde för SAFE:s förslag om subventionerade måltider och sa flera kommuner i Jönköpings län hade sådana; bl.a. Eksjö, Vetlanda och Tranås.

 

Omröstningar TSN

 

Votering begärdes av SAFE ang. subventionering av pensionärernas måltidspriser. SAFE vann omröstningen med 30-27. Hela oppositionen röstade nu för SAFEs förslag. SD och MP stödde förslaget och M och L hade helt ändrat åsikt jämfört med tidigare år och stödde nu SAFE. SD hade ett liknande förslag men det gick aldrig till omröstning eftersom det var i princip samma yrkande.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Uno Kenstam sa att SAFE ville ge 330 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare och ge mer resurser (500 tkr) till hantering av ovårdade fastigheter i kommunen.

 

Investeringsbudget

 

Anders Hansen tog upp att SAFE vill investera i paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 5 mkr år 2023 och inventarier för dessa med 1 mkr år 2023. Han påpekade att barnfamiljer flyttar in i Grimstorp.

 

Han ville även att fler kommunala badplatser görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, lämpligen två badplatser per år (500 tkr). Han stödde även MPs förslag ang. fler solceller.

 

Förslagen om paviljong i Grimstorp och solceller togs upp till särskild behandling men det blev aldrig någon omröstning, de blev avslagna utan votering.

 

Resultat och finansiella mål

 

Uno Kenstam sa att resultatet av omröstningarna påverkar resultatet med någon och soliditeten med någon decimal.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång redan kl. 9:10 höll sedan på hela dagen fram till ca 19:30 – med avbrott för fika och lunch. Man använde elektronisk votering via meeting kopplad till mobilen eller paddan - detta fungerade bra. Den nyvalda kf-ordföranden Pernilla Mårtensson (KD) skötte klubban alldeles utmärkt. Hon hade hjälp då och då Anita Sjöberg och Ann-Christin Ekman Hellman.

 

Den styrande minoriteten - socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater, vänsterpartister – fick i stort sett igenom sin budget trots att de förlorade några omröstningar. Kommunens utgifter blev drygt en miljon dyrare än beräknat, men det bara en marginell förändring. Även Samverkanspartiernas uppgörelser med SAFE/MP om ungdomsenheten och med M om hyrorna på kommunens särskilda boenden påverkade budgeten något.

 

Det blir en mer intressant mandatperiod de närmaste åren när det styrande Samverkan Nässjö tvingas göra upp med olika partier för att hantera sina budgetfrågor.

 

Thomas Erixzon