Kommunfullmäktige 27/10 2022

 

Detta var första mötet med det nya fullmäktige. Många nya fyllde bänkarna. Uno Kenstam, Anders Hansen och nyvalda Eva-Lill Brännström var på plats som ledamöter. Eva-Lill gör comeback i fullmäktige efter 12 års frånvaro. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande denna kväll.

 

Åldermannen Uno Kenstam

 

Uno Kenstam som suttit i fullmäktige sen 1979 blev för tredje gången ålderman i det nya fullmäktige och fick leda sammanträdet fram till dess att det nya presidiet hade valts. Han fick inleda med att avtacka de ledamöter och ersättare som lämnat fullmäktige efter valet. Efter detta blev det kaffe med napoleonbakelse uppe i stadshusets cafeteria. Sen fortsatte mötet med val godkännande av dagordning, val av justerare och val av nytt presidium. Därmed var det slut på Uno Kenstams ledande av mötet och den nya kf-ordföranden Pernilla Mårtensson (Kd) fick ta vid.

 

Interpellationer

 

Ett antal interpellationer besvarades; bl.a. om förfallna hus i Bodafors, åtgärder mot höga elpriser m.m. Anders Hansen hade ett inlägg i en interpellationsdebatt.

 

Val av ny valberedning

 

I kommunens valberedning har SAFE en insynsplats och till den utsågs Anders Hansen av fullmäktige.

 

Val ny kommunrevision

 

Alla partier har var sin plats i kommunrevisionen. För SAFEs del utsågs Erkki Mustonen.

 

Val av ny kommunstyrelse

 

Genom valtekniskt samarbete med Nya Samverkan (S-Kd-C-V) och Mp har SAFE en ersättarplats i kommunstyrelsen. Till denna valdes Anders Hansen.

 

Nässjö kommuns avstämningsrapport januari-augusti 2922

 

Anders Hansen sa att det var ett bra resultat för kommunen. Det var också bra att Socialnämnden hade ett överskott – även om en del var av engångskaraktär.

 

Anders lade också fram ett tilläggsförslag och menade att detta ärende också var ett beslutsärende. Tillägget gick ut på att Nässjö kommun skulle acceptera domslutet i Svea Hovrätt ang. kommunens nya och högre hyror i kommunens särskilda boenden för äldre. Det skulle innebära en sänkning av hyrorna i särskilda boenden till den nivå som Svea Hovrätt angett.

 

Uno Kenstam var glad åt delårsbokslutet. Han hade två synpunkter och en fråga. Synpunkterna gällde att BU-nämnden inte fick de resurser man skulle och att kommunen inte fick tappa sitt fokus på barn och unga. Han sa också att socialnämnden behöver fler anställda. Han hade också en fråga om en ny samarbetsmodell inom kommunen innebär, vilken omnämns i rapporten.

 

Sara Lindberg (S) sa att kommunens agerande ang. hyrorna i särskilt boende har väckt mycket känslor. Men vad menar Anders Hansen med Svea Hovrätts skälighetsbedömning? Ska alla hyrorna ändras eller bara de som har överklagat? Var ska SAFE ta pengarna ifrån? Hon tyckte också att det yrkande som Anders hade lagts i budgeten istället.

 

Anders Hansen svarade att kommunen måste ha rättssäkra hyror. Svea Hovrätt har avslagit Nässjö kommuns begäran. Nässjö kommun MÅSTE anpassa hyrorna efter Svea Hovrätts skälighetsbedömning. Anders sa att han har läst hela utredningen ang. hyrorna. Anders tog upp att gemensamhetslokalerna måste finnas för att hyresgästen ska kunna ta sig till lägenheten och att det är en arbetsyta för personalen. Sjukhussängen i lägenheten är också en arbetsmiljöfråga för personalen och inget som hyresgästen ska behöva betala extra för.

 

Anna Gerebo (M) tyckte att man skulle göra en ny utredning om hyrorna på särskilda boenden. Ervisa Dani (L) ville inte vara beroende av statliga bidrag att kommunen skulle vara självständig ekonomisk. Magnus Hellström (Sd) sa att man återkommer i budgetdebatten.

 

Kf-ordföranden Pernilla Mårtensson (KD) ville inte ta upp Anders Hansens tillägg med hänvisning till att detta var ett informationsärende. Anders höll inte med men fick inte gehör för sin åsikt. Anders försökte få en omröstning i procedurfrågan men inte heller det fick då Pernilla ansåg att ärendet i sin helhet redan hade klubbats.

 

Strategi för boendeplanering i Nässjö kommun

 

Anders Hansen sa att han var nöjd med denna rätt så omfattande utredning. SAFE har fått gehör för en del synpunkter i denna; bl.a. ang. seniorboenden i kommunens olika tätorter. Han sa dock att det i Forserum inte är fråga om ett tillskott av 26 särskilda boenden; de är lika många som tidigare men i nya lokaler. Anders slutade med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

SAFEs motion om måltidspriser för pensionärer

 

Kommunen tog för några år sen bort pensionärsrabatterna på kommunens restauranger. Det medförde en kraftig ökning av priserna för de äldre. SAFE röstade då emot detta och lade senare en motion om att kommunen åter ska införa pensionärspriser för de äldre. Denna var nu uppe till behandling.

 

Anders Hansen påpekade att det var viktigt att de äldre fick en näringsriktig kost. Det behövs för en god hälsa. Lika viktigt är det att motverka ofrivillig ensamhet. Därför behövs det bra mötesplatser och kommunens restauranger är just detta. Han sa också att flera andra kommuner i länet har pensionärspriser. Han yrkade bifall till motionen.

 

Han fick stöd av SD:arna Willy Lax och Gabriel Wallgren. De sa bl.a. att priset i ett slag blev 20 % högre och kostade en pensionär ca 600 kronor mer i månaden. Grannkommunerna har måltidsrabatt för sina pensionärer. Även MP:s Rikard Salander stödde motionen. Sara Lindberg (S) kontrade med att pensionärerna fick höjd pension i somras.

 

Stöd kom också mer oväntat från moderaterna Gerebo och Tilstam och Liberalen Martin Rofors. De två sistnämnda partierna hade tidigare stött prishöjningen.

 

Detta innebar att SAFEs motion nu skulle få majoritet i fullmäktige. Centerns Anders Karlsson begärde då kvickt en återremiss; dock utan att läsa upp sin motivering. Det blev omröstning om återremissen som slutade med just siffrorna 30 – 27 till oppositionens fördel. Men eftersom en återmiss bara kräver en tredjedel (18 röster) så gick återremissen igenom. Fortsättning följer i frågan och SAFEs nya position som vågmästare i nya fullmäktige blev tydlig.

 

Motion från MP om att ansluta Nässjö kommun till ICANs Cities Appeal – ett upprop om ett förbud mot kärnvapen

 

MPs Rikard Salander hade lagt denna motion om att stödja ICANs upprop om ett förbud mot kärnvapen i världen. Detta upprop har godkänts av FN då 68 av dess medlemsländer har ratificerat uppropet.

 

Uno Kenstam höll med Rikard Salander ang. detta. Detta borde vara en del av kommunens krisberedskap mot kärnvapen. Men motion blev avslagen av övriga partier med motivationen att kärnvapenfrågan inte rymdes inom den kommunala kompetensen.

 

*

 

Till slut kan man konstatera att hela presidiet i fullmäktige – både politiker och tjänstemän – numera består av kvinnor. Det första fullmäktigemötet för den nya mandatperioden slutade ca kl 22:30.

 

Thomas Erixzon