Kommunfullmäktige 29/9 2022

 

Detta var ”sista natten med gänget” för det gamla fullmäktige som valdes 2018. Många ledamöter kommer att sluta och många nya kommer efter valet den 11 september. Uno Kenstam och Anders Hansen var på plats som ledamöter. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Interpellation ang. habiliteringsbad och vattenbad för barn

 

MP:s Rikard Salander hade lagt denna fråga som tog upp om kommunen kunde hjälpa till med bad för barn med flerfunktionsvariationer. BU:s ordförande Carla Habib (S) svarade att detta främst är en fråga för regionen och för vårdnadshavarna. Anders Hansen tyckte att man kunde samverka med regionen kring habiliteringsbaden.

 

Interpellation ang. ny sporthall i Nässjö

 

SAFEs Uno Kenstam hade ställt denna interpellation. Han undrade hur långt planerna med att bygga en ny sporthall hade kommit i Nässjö. Kultur och Fritids ordförande Sylve Jergefeldt (S) svarade att man hade kommit igång en del med det förberedande arbetet. Sporthallen är dock tänkt att få en blandad finansiering där även sponsorer bidrar ekonomiskt. Uno var rätt så nöjd med svaret. Även Kjell Skålberg (L), H-C Hellman (M) och Rikard Salander (MP) deltog i debatten.

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 

En del revideringar av fullmäktiges arbetsordning föreslogs. SAFE ville inte snäva in möjligheterna att lägga och diskutera interpellationer till fullmäktige – dessa är mycket viktiga för att kunna ta upp aktuella frågor till diskussion.

 

SAFE ville också ha kvar fullmäktigemöten i augusti månad. Det blir ett alldeles för långt uppehåll mellan juni och september för att ha möten med Nässjös högst beslutande organ.

 

MP:s Rikard Salander stödde SAFEs förslag.

 

Justering av revisorernas arvoden

 

Kommunstyrelsen hade lagt ett förslag om ändrad arvodering för revisorerna – dvs höjda arvoden för en del. SD m fl hade invändningar och det slutade med votering. Kommunstyrelsens förslag fick 33 röster, SD m fl 23.

 

SAFEs Anders Hansen hade ett yrkande om att berörda bolag skulle betala arvodena för de revisorer som reviderade bolagen. Det löd: ”Den andel av revisionskostnaderna som avser granskning av juridiska personers verksamhet bekostas av respektive juridisk person”. Men fullmäktiges ordförande Kurt Johansson tyckte att detta måste beredas först och ville alltså inte ta upp frågan till behandling i fullmäktige.

 

SD med stöd av M hade också ett eget förslag om att revisorernas arvodering skulle följa övriga nämnders arvodesregler. Men detta blev nedröstat. Uno Kenstam var kritisk till SD-förslaget.

 

Måltidspolicy för Nässjö kommun

 

En ny måltidspolicy togs denna kväll. Anders Hansen hade ett ändringsförslag som gick ut att stryka orden ”vissa av” boendena skulle ha gemensamma måltider. SAFE vill att detta ska gälla alla boenden. Det blev tyvärr nedröstat.

 

SAFE hade också ett tilläggsyrkande på att en beskrivning av hur måltidspolicyn ska utvärderas på förvaltningsövergripande nivå ska tillföras måltidspolicyn. Detta blev dock också nedröstat.

 

Motion ang. föreningsskola

 

Anders Hansen hade lagt denna motion som gick ut på att ”kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet verkar för att starta föreningsskola i Nässjö kommun. Föreningar som åtar sig uppdraget att ansvara för att organisera/administrera föreningsskolan erhåller ersättning för de kostnader som uppdraget medför”.

 

Motionen blev besvarad av kommunstyrelsen med att man redan höll på med liknande verksamhet såsom ”After school” och ”Skolan som arena”. Fokus ligger på Runnerydsområdet men ska kunna införas även i andra områden.

 

Anders lät sig nöjas med detta svar och kommer att följa fortsatt arbete med etta. Han tyckte att det visade på ambition hos kommunen och var ganska nöjd med svaret. Det blev således bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

 

*

 

En del andra ärenden klubbades också under kvällen; bl.a. att man avbryter stängningen av kommunens stora skyddsrum i ”Berget” i Hembygdspaken. Med Ukainakriget nära inpå har världen blivit mer osäker.

 

Efter en del valärenden på slutet slog avgående ordföranden Kurt Johansson klubban i bordet och avslutade därmed mandatperioden 2018-2022 för Nässjö kommunfullmäktige. Formell avtackning av avgående ledamöter blir på fullmäktige i oktober. Då får också fullmäktiges ”ålderman” Uno Kenstam inleda den nya mandatperioden fram tills ett nytt presidium har valts.

 

Thomas Erixzon