Kommunfullmäktige den 26 januari 2023

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs tre ledamöter, Anders Hansen, Eva-Lill Brännström och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats i fullmäktigesalen i stadshuset.

 

Interpellation ang. samarbetsmodell

 

Uno Kenstams hade gjort en interpellation om en samarbetsmodell för kommunala tjänster som finns omnämnd i kommunens avstämningsrapport till fullmäktige. Möten har hållits mellan Statens servicecenter, Nässjö Lärcenter, socialförvaltningen, biblioteket och kontaktcenter.

 

Uno hittade inget om detta i kommunens diarium och undrade därför vad samarbetsmodellen innebär för aktörerna.

 

Sara Lindberg (S) svarade att modellen nu hade formulerats i skrift och detta dokument bifogades svaret. Där framgår tydligt de olika aktörernas roller och uppdrag.

 

Interpellation ang. måltidspriser på kommunens restauranger

Anders Hansen hade ställt en fråga till Tekniska nämndens ordförande Erik Wågman ang. lunchpriset för pensioner på de kommunala restaurangerna.

Under budgetmötet i november vann oppositionen en omröstning om att återinföra pensionärsrabatt på kommunens restauranger (Parkgården, Skogsborg m.fl.). En sådan rabatt infördes också efter årsskiftet. Men samtidigt har mängdrabatten tagits bort för den som är pensionär och köper ett 10- eller 30-kort. Det är samma pris (72:-) även om man köper 10 eller 30 måltider på en gång.

Anders fråga är: Av vilken anledning tillämpas inte kommunfullmäktiges beslut ”att lunchpriser för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den 1/1 2023 i kommunens restauranger” på allmänhetens pris för ”Lunchkuponger 10 st” och inte heller på allmänhetens pris för ”Måltidskort 30 måltider”?

Erik Wågman (S), ordf. i Tekniska Servicenämnden, svarade att man skulle utreda rabatterna för måltidskuponger och ville därför inte föregripa utredningens resultat. Det var ett minst sagt undanglidande svar.

Interpellation ang. insatser mot kriminalitet

 

Den nyinvalde moderaten Lukas Lundströms interpellation orsakade en del debatt. Bakgrunden var en misshandel som inträffade under nyårsnatten. Han undrade om Samverkan Nässjö ville diskutera med opposition ang. brottsförebyggande arbete i kommunen. Sara Lindberg (S) svarade ja på detta.

 

Uno Kenstam, som är nattvandrare, sa att det var lugnt i stadsparken i Nässjö mellan kl. 01:15-01:30. Det är svårt att vara på plats när det verkligen händer något. Nattvandrarna skapar relationer och arbetar i förebyggande syfte. Det är ett svårt arbete. Det var tre polispatruller som rörde sig i Nässjö under nyårsnatten.

 

Sotningstaxa

 

Detta ärende återremitterades vid förra kommunfullmäktige och kommer nu upp igen. Det är en kraftig höjning av sotningstaxan som föreslås och detta orsakade en hel del debatt vid förra mötet, därav återremissen. Det blev en del debatt nu med vilket åtföljdes av en omröstning. Den slutade med att 38 röstade ja till den nya sotningstaxan. 18 röstade nej och en avstod. SAFEs tre ledamöter röstade ja.

 

Motion om semester för personer med LSS-stöd

Anders Hansen, SAFE skrev förra våren en motion om att personer som har insatser enligt LSS ges rätt till semester eller lägervistelse en vecka en gång per år med stöd av personal utifrån den enskildes behov.

Bakgrunden är att Nässjö kommuns socialnämnd har de senaste åren kraftigt reducerat utrymmet för fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse för personer med insatser enligt LSS. På grund av minskade personalresurser finns det idag inte förutsättningar till fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse utifrån den enskildes intresse, behov och förutsättningar.

Samverkan Nässjö (S/C/KD/V) ville säga nej till motionen framför allt av ekonomiska skäl. Anders Hansen ifrågasatte de ekonomiska beräkningarna under debatten. Finansieringen är inte ett stort problem, sa han. Eva-Lill Brännström sa att det handlar inte om pengar utan om människor.

Rikard Salander (MP) tryckte på rättviseperspektivet. Torgny Tilstam (M) sa att det var viktigt för alla att kunna byta miljö och träffa andra. Han yrkade bifall till motionen. Det gjorde också Agneta Svensson (L) och Anna Gerebo (M)

Sara Lindberg, Ann-Cathrin Gunnar (C) och Kim Strand (V) ville säga nej till motionen.

Det hela gick till omröstning som slutade att hela oppositionen röstade för SAFEs motion som vann med röstsiffrorna 30-27. Partierna som stödde motionen var SAFE, MP, M, L och SD.

*

Efter detta följde en lång rad val till olika uppdrag. De flesta var föranledda av att centerpartisten Anders Karlsson lämnar sina kommunala uppdrag i samband med att han tar plats i riksdagen efter att Annie Lööf har avgått som partiledare och även lämnat sin riksdagsplats för centern. Karlsson höll även kort tacktal innan kvällen var slut.

Vänsterpartisten Kim Strand tyckte det var dålig kvinnorepresentation i valen till posterna. Men V var dock självt inte berättigat till några platser som skulle utses denna kväll (det var ju en centerpartist som skulle ersättas) så ordföranden uppmanades att avstyra en lång debatt kring detta ämne eftersom det ligger lite utanför själva valproceduren. Även om fullmäktige formellt godkänner valen är det partierna själva som internt utser sina ledamöter på grundval av valresultat och uppgörelser mellan partierna.

Thomas Erixzon