Kommunfullmäktige 25 mars 2021

 

Detta var ett digitalt med 29 ledamöter som röstande. Anders Hansen var ensam att företräda SAFE som ledamot. Uno Kenstam och Thomas Erixzon var med som ersättare. Bara presidiet och några tjänstemän var på plats i fullmäktigesalen. Nedan följer en rapport – mest om SAFEs agerande under mötet.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Ett antal årsredovisningar från bolaget inledde mötet. Det var rapporter från Örnen, Linden, NAV, Pigalle och NIAB.

 

Interpellation ang. boendeplaneringen

 

Ervisa Dani (L) hade skrivit denna till Anci Magnusson (S). Anders Hansen sa att boendeplaneringen är ett viktigt och strategiskt område. Seniorboenden är en del av detta. Utvärdering av detta och boendeplanen är viktiga. Behöver vara en öppenhet kring dessa frågor. Anders var besviken på att det inte finns någon årlig redovisning i fullmäktige om detta. Han ser fram mot kommande redovisning och utvärdering.

 

Interpellation ang. kommunens utveckling – stoppad av ordf. Kurt Johansson

 

Ervisa Dani hade skrivit denna. Men flera frågor i samma interpellation är mot regelverket enligt ordföranden Kurt Johansson. Enligt § 40 får inte flera olika frågor tas upp i en enskild interpellation. Jobbstrategin, skatterna mm tas upp av Ervisa. Anders Hansen sa att han hade inte fått se interpellationen tidigare. Kritik av ordföranden kom från flera - som Kjell Skålberg, Rikard Salander, Lennart Forsberg och Anna Gerebo.

 

Motion ang. polisanmälan av krigsbrott, folkmord mm.

 

Anna Gerebo (M) yrkade bifall till sin egen motion. Kommunstyrelsen sa nej till motionen – det finns redan generella bestämmelser för alla typer av brott. Lennart Forsberg (Sd) lade ett ändringsyrkande till fullmäktiges förslag. Fullmäktige röstade för avslag av motionen. Reservation av M och Sd.

 

Anders Hansen sa att det är viktigt att det finns tydliga anvisningar för hur man hanterar dessa typer av brott. Bättre förutsättningar finns nu att hantera sådana frågor i kommunen. Han stödde kommunstyrelsens förslag.

 

Motion ang. ofrivillig ensamhet bland äldre

 

Anders Hansen hade skrivit denna SAFE-motion. SAFE vill ha en årlig inventering för att kartlägga vilka som är drabbade av ofrivillig ensamhet. SAFE vill också att en handlingsplan upprättas tillsammans med de organisationer som är med i Pensionärsrådet.

 

Kommunstyrelsen ville besvara den med att detta redan är ett fokusområde för äldreomsorgen inom kommunen. Pensionärsrådet har ställt sig bakom den lokala uppsökande verksamheten.

 

Anders Hansen påpekade att man gör en årlig undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Det är höga tal för att man upplever ensamhet, särskilt många är bland de som bor på särskilt boende. Det finns ett stort mörkertal pga låg svarsfrekvens. Ensamhet kan påverka hälsotillståndet negativt. Han yrkade bifall till motionen. Han var nöjd med pensionärsorganisationernas svar på motionen.

 

Lennart Forsberg (Sd) upplevde motionen som mycket angelägen och yrkade bifall till den. Detta gjorde även miljöpartisten Rikard Salander.

 

Anders begärde omröstning. 20 röstade ja till kommunstyrelsen medan 9 röstade nej – motionen blev alltså besvarad. Reservation SAFE, Mp och Sd.

 

Motion ang. delade turer inom äldreomsorgen

 

Anders Hansen hade även skrivit denna SAFE-motion. SAFE vill att Nässjö i sin personpolicy inarbetar att huvudregeln inom äldreomsorgen ska vara en sammanhållen arbetstid. Anders vill också att förekomsten av delade turer redovisas i kommunens årsredovisning.

 

Kommunstyrelsen svarade med att besvara den första att-satsen och säga nej till den andra. Man menade att kommunen förhandlar med facket ang. arbetstid och att det blir för krångligt och arbetskrävande att redovisa delade turer inom omsorgen.

 

Anders Hansen sa bl.a. att facket Kommunal har drivit denna fråga. En tredjedel av landets kommuner har inte delade turer. Fler och fler kommuner tar upp frågan. Det är fel i socialnämndens yttrande – Anders ville ta upp förekomsten, inte frekvensen av delade turer. Anders sa att han själv kan ta på sig upp att ringa 6 till gånger till vårdlagen och fråga hur många som är schemalagda på delade turer. Detta borde synliggöras i personalredovisningen.

 

I förhandlingarna 2021 tog Kommunal upp frågan. Det är viktigt att göra arbeten inom omsorgen attraktiva. Kommunen kan göra mycket utan att det kostar jättemycket pengar. Kommunen har underbudgeterat i många år. Man tar emot ökade statsbidrag nu på ett slappt sätt och borde t.ex. använda dessa till att minska delade turer. Anders yrkade förstås bifall till motionen.

 

Rikard Salander (Mp) gav motionen sitt fulla stöd. Kim Strand (V) yrkade däremot bifall till kommunstyrelsens förslag och sa att man visserligen var för att minska delade turer men att föra in information om detta i personalbokslutet inte var rätt väg att gå. Lennart Forsberg (Sd) stödde Kjell Skålberg (L) som sa ja första att-satsen i motionen.

 

Anders sa vidare att det var viktigt att skriva in detta i personalpolicyn. Det verkar vara allas uppfattning om man hör inläggen i frågan. Varför säger man då nej frågade Anders Hansen Samverkan Nässjös partier och Vänsterpartiet. Ska man utöka personalbudgeten något? Det är en väldigt svår arbetssituation för många. 100 kommuner i Sverige har lyckats med att ta bort delade turer. Han kan inte se något spår en sådan riktning i socialnämndens internbudget. Det är ingen svår och dyr uppgift att ta fram statistik i kommunen.

 

Anders frågade Anci hur det konkreta samarbetet med Kommunal är för att avveckla delade turer. Han fick inget svar på detta – men Anci mästrade som svar med att säga att Anders nedvärderar statistikarbete. Lennart Forsberg kritiserade Ancis svar som var både oförskämt och flummigt – han fick medhåll av Kjell Skålberg. Anders sa att Nässjö kommun har ca 36 mkr mindre i budget för äldreomsorgen än jämförbara kommuner. Liberalen Kjell Skålberg (!) kritiserade Kim Strand. Det gjorde även Hansen – det räcker inte bara att få ord på papper utan man behöver också förändra verksamheten.

 

Det var en het debatt mot slutet.

 

Beslutet blev att fullmäktige sa ja till kommunstyrelsens förslag att besvara första att-satsen. Anders begärde votering. Det blev 19 röster för kommunstyrelsen 10 för motionen. Andra att-satsen avslogs utan votering. Reservation av SAFE, Mp, L och Sd.

 

Fotnot: Med delade turer menas att en anställd kan få jobba ett antal timmar på morgonen och sen ett antal timmar på kvällen och ha en lång tid av obetald ledighet mitt på da'n.

 

Klockan var nu ca 22:15. Diskussion uppstod om långa sammanträden.

 

Rätten att fatta beslut om förbud att vistas på särskilt angivna platser

 

Detta var ett särskilt beslut med anledning av coronapandemin och ett tidigare riksdagsbeslut. Det orsakade ingen debatt.

 

Ny avfallstaxa och ett antal val av ombud avslutade detta fullmäktigemöte – som slutade klockan 22:39. Digitala möten hindrar på intet sätt en livlig debatt – snarare tvärtom.