Kommunfullmäktige den 27 januari 2022

 

Detta var – pga den stora smittspridningen av omikron - än en gång ett digitalt möte med 29 ledamöter som röstande. Anders Hansen och Uno Kenstam turades om som ledamöter och Thomas Erixzon var med som ersättare. Bara presidiet och några tjänstemän var på plats i fullmäktigesalen. Nedan följer en rapport – mest om SAFEs agerande under mötet.

 

Mötet inleddes med en tyst minut för Lennart Forsberg SD, som gått bort den 2 januari.

 

Interpellation ang. BU-nämndens överskott

 

SAFEs Uno Kenstam läste upp denna som handlade om hur BU-nämnden hanterar sitt överskott. Han ville ha ett mer planerat användande av överskottet. BUN satsar 5 mkr på trygghetsskapande åtgärder enligt ett snabbt beslut i december.

 

Anci Magnusson (S) svarade att nämnderna har stor möjlighet att disponera sin budget. Överföringar till kommande år kan endast ske i undantagsfall. Sociala investeringar är inte möjliga enligt gällande ekonomistyrningsregler.

 

Rikard Salander (MP) sa att Västra Götaland använder sig av sociala investeringar. Kjell Skålberg (L) tyckte beslutet i BUN hade gått väl hastigt; han var själv med och tog det. Ca 800 tkr av 5 mkr hade använts.

 

Uno sa att han inte hade något emot att pengar till trygghetsskapande åtgärder. Men man behöver planera användandet av pengarna över en längre tid – även om man då måste gå vägen över ett beslut i fullmäktige.

 

Magnus Hellström (SD) tyckte inte att det var framstressat förslag. Uno sa att om man hastar fram beslutet riskerar det att bli varken hackat eller malet.

 

Interpellation ang. turistbyrån

 

Kjell och Elisabeth Skålberg (L) hade gjort den.

 

Anci Magnusson (S) svarade att utvecklingen går från fysiska möten till digitala möten. Infopunkter, destinationsutvecklare, besöksnäring, popupinfo på torget talade hon bl.a. om. Sen fortsatte det med hemester, turistmagasin, infopunkter, strategisk utveckling och kommunens ekonomi – där prioriteringar behövs.

 

Rikard Salander sa att MP velat att bemanningen skulle utökas i sin budget. Ansvaret ligger på politisk nivå.

 

Uno Kenstam sa att någon person borde vara tillgänglig på en turistbyrå. Digitalt är inte alltid enkelt – han hänvisade till en 15-sidig information vid användandet i kommunala möten. I ett tidigare beslut finns redan en uppgift att skapa en aktiv turistinformation.

 

Kjell Skålberg (L) sa att det var ett mindre bra beslut att flytta turistbyrån. Elisabeth Skålberg (L) sa att det mänskliga mötet måste finnas.

 

Ann-Catrin Gunnar, C, tackade för interpellationen – hon hade ju upptäckt problemen med att sälja teaterbiljetter.

 

Kim Strand (V) läste upp kritik från en besökare. Hon ville ha turistbyrå på stadsbiblioteket.

 

Interpellation ang. IT-säkerhet

 

Uno Kenstam läste upp sin interpellation. Kalix kommun drabbades nyligen av en IT-attack. 200 kommuner har varit utsatta för digitala attacker enligt Sveriges radio.

 

Anci svarade att detta var ett jättekomplext område. Manuella rutiner vid händelser av störning finns, enligt henne. Papper och penna fick man då använda.

 

Uno sa att det inte är frågan om det händer, utan när. Beredskap måste finnas. Han hade en skeptisk hållning till IT. Den tekniken är på väg att ta över det mesta.

 

Gruppledararvode

 

Det har varit många gruppledarträffar inför fullmäktiges mötesordning under coronapandemin. Därför har frågan kommit upp ang. arvode vid gruppledarträffar. Uno Kenstam sa att det inte var en viktig fråga och har inte gjort anspråk på arvode – men beslutas det om ett gruppledararvode tar han emot pengarna och använder dem till politisk propaganda. Fotnot: Uno är gruppledare för SAFE.

 

Besöksnäringsstrategi

 

Rikard Salander (MP) yrkade att mer besöksanpassade lokaler ordnas skyndsamt. Elisabeth Skålberg (L) tyckte att personliga mötet saknas. Kim Strand (V) bifall till MP

 

Anders Hansen hade fått flera kritiska synpunkter vid SAFEs bokbord på torget om flytten av turistbyrån och medborgarkontoret. Han ville ha två tilläggsförslag; bättre och mer tillgängliga lokaler och en utökad personalstyrka. Han yrkade även bifall till MPs förslag. Rikard Salander stödde SAFEs förslag.

 

Anders Hansen pratade vidare om infopoints, dialoger och att det är viktigt med medborgarkontor i kransorterna och Nässjös centralort.

 

Liberalernas ändringsförslag blev avslagen.

 

SAFEs och MPs tilläggsförslag blev avslagna efter voteringar.

Reservation blev av Anders Hansen och Rikard Salander.

 

Motion ang. fokusmål om trygghet

 

Detta var en MP-motion om att lägge till ett tredje fokusmål om trygghet i kommunens strategiprogram ”Kompassen”. Kommunen valde att ”besvara” motionen med att man redan har många trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

 

Anders Hansen sa att vid trygghetsfrågor är det viktigt att nämnderna samverkar. Han yrkade bifall till MPs motion.

 

Det blev votering som slutade med 20 röster för kommunstyrelsens besvarande, 8 för bifall till motionen och en ledamot avstod. Reservationer kom från Anders Hansen, Rikard Salander och fem sverigedemokrater.

 

Motion ang. jobbstrategi

 

Ervisa Dani (L) presenterar motionen som gjorts av Ervisa Dani och Kjell Skålberg. Där föreslås ett antal åtgärder för att minska arbetslösheten i Nässjö kommun. Anci Magnusson (S) tyckte det var en viktig fråga, men påpekade att mycket redan görs. Hon var kritisk mot privatiseringen av arbetsförmedlingen.

 

Anders Hansen begärde avslag på att-satserna nr 1 och 6 som bl.a. handlade om ökade krav på de som får försörjningsstöd. Anders tog även upp kritiken av privatiseringen av arbetsförmedlingen, vilket fr.a. centern har drivit på riksnivå, något som centerns Ann-Catrin Gunnar inte gillade att höra. Anders sa att han saknar närvaro av arbetsförmedling och en arbetsförmedlare. Han sa också att kommunen ställde krav redan – och denna gång höll Ann-Catrin Gunnar med.

 

MP yrkade bifall till kommunstyrelsens besvarande, och Kim Strand (V) yrkade bifall till SAFEs förslag.

 

Fullmäktiges slut blev att besvara motionen enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Särskilda ägardirektiv om värdeöverföring från bolag

 

SAFE ville liksom MP att Linden skulle undantas från detta. Lindens hyresgäster skulle inte behöva betala extra för att finansiera den nya simhallen. Men fullmäktige beslutade annorlunda Särskilda ägardirektiv om värdeöverföring från bolag i den koncern där Örnen i Nässjö AB är moderbolagskulle med i ägardirektivet.

 

*

 

Klockan närmade sig nu 22:00 och det medförde att SAFEs motion om sjukvårdsmottagning i Anneberg och Liberalernas motion om hedersvåld flyttades till nästa sammanträde i februari.

 

Mötes avslutades sen med ett antal valärenden - som mest rörde sig att Anci Magnusson avsäger sig alla kommunala uppdrag den 31 mars och ersätts av det nya kommunalrådet Sara Lindberg (S).

 

 

Thomas Erixzon, SAFE