Kommunfullmäktige 24/2 2022

 

Detta var ett helt vanligt fullmäktigemöte med 57 ledamöter och ett antal ersättare.  Uno Kenstam och Anders Hansen var på plats som ledamöter. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Fullmäktiges ordförande Kurt Johansson inledde med några ord om Rysslands angreppskrig på Ukraina som hade inletts just denna dag.

 

Interpellation ang. Tre Mariors klockor

Uno Kenstam hade gjort en interpellation där han undrade om Nässjö kommun hade ansvar för skötseln av Maria Malmbergs mors grav på Nässjö gamla kyrkas kyrkogård. Gravstenen är för närvarande vanskött, Uno hade bifogat bilder på detta i sin interpellation

 

Kulturnämndens ordförande Sylve Jergefeldt svarade att man inte hade funnit något gåvobrev. Men man kan underhålla gravstenen. Uno kommenterade att intresset för kulturfrågor och kommunens kulturhistoria är värdefullt.

Interpellation ang. årsredovisningar i Nässjö


Uno Kenstam
hade skrivit denna interpellation där han undrade över varför han inte kunna finna kommunens årsredovisningar sen några år tillbaka i kommunens diarium. Han hade även kollat med tjänstemän i kommunen ang. detta.

Anna-Carin Magnusson (S) svarade bl.a. att man skulle utbilda kommunens politiker i hur diariet används. Hon sa också att det berodde på buggar i systemet.

 

Motion ang. Annebergs sjukvård

 

Anders Hansen föreslog i en motion att kommunen skulle arbeta för att regionen startar en mindre sjukvårdsverksamhet i Anneberg där man kan lämna prover, lägga om förband och annan enklare sjukvård. I kommunens övriga större samhällen finns denna möjlighet.

Kommunstyrelsen ville besvara motionen med att det är regionen som bestämmer om det ska finnas någon sjukvård i Anneberg. Möjligen kan kommunen hjälpa till med att föreslå lokal om intresset finns. Regionen såg dock för tillfället inget behov av en sådan lokal i Anneberg.

 

Anders Hansen yrkade dock bifall till motion. Rikard Salander (Mp) stödde också motionen och tyckte att det var viktigt med opinionsarbete i kommunen gentemot regionens sjukvårdspolitik. Motionen blev till slut ”besvarad” enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Motion om att bättre belysa och bekämpa hedersvåld

 

Kvällens i särklass längsta debatt gällde Ervisa Danis (L) motion om mer kommunala åtgärder mot hedersvåld. Kommunstyrelsen svarade med att man redan har en lång rad åtgärder mot hedersrelaterat våld i kommunen och att man planerar att införa ännu mer till hösten. Det kommer också en lagändring i frågan under sommaren 2022.

 

Ervisas motion fick stöd av de flesta oppositionspartierna inklusive SAFE. Vänsterpartiet stödde dock kommunstyrelsens förslag men hade ett tillägg att varje berörd nämnd får i uppdrag att säkerställa att informationen om handlingsplanen kommuniceras årligen ut till alla anställda.

 

Detta tillägg fick också stöd av den styrande minoriteten genom det kommande kommunalrådet Sara Lindberg (S). Det fanns tydligen en uppgörelse med V här för att säkra majoriteten i omröstningen.

 

Anders Hansen sa att det är viktigt att barn och unga vuxna känner trygghet. Ervisas sätt att lyfta frågan väcker respekt. Han yrkade bifall till motionen men också till V:s tilläggsförslag.

 

Det blev förstås omröstning och motionen fick stöd av 23 ledamöter. 31 stödde kommunstyrelsen, 1 avstod och 2 var frånvarande. SAFE m.fl. reserverade sig mot beslutet.

 

Digitala kallelser till politiska möten

 

Uno Kenstam begärde återremiss på detta – han tyckte att den som vill ha sina politiska handlingar i pappersform även i fortsättningen ska kunna få detta. Han tyckte att det t.ex. var hänsynslöst mot funktionshindrade – alla har inte lika lätt att använda olika digitala verktyg. Under pandemin har det ju också varit nödvändigt att skicka ut handlingarna i pappersformat eftersom de digitala verktygen har använts till annat. Uno blev dock nedröstad – det blev ingen återremiss och fullmäktiges handlingar kommer i fortsättningen endast digitalt. Det enda man kan få är själva kallelsen på en sida.

 

Digitala protokoll

 

Uno Kenstam ville ha återremiss även på detta – enligt samma argumentation som ärendet innan. Men det blev ingen återremiss och protokollen blir i fortsättningen huvudsakligen digitala.

 

Renhållningstaxa

 

Kommunstyrelsen föreslog att taxan skulle höjas med 6 % - men Anders Hansen föreslog istället att höjningen skulle stanna vid 3 %. Men det blev som kommunstyrelsen ville.

 

Efter detta kom en lång rad valärenden och fullmäktige var sedan slut omkring kl. 22:00.

 

 

Thomas Erixzon